Adatkezelési tájékoztató

 • Adatkezelési tájékoztató célja, hatálya
 • Adatkezelőre vonatkozó információk
 • Adatkezelési tájékoztatóban használt fogalmak
 • Adatkezelés módja, elvei
 • Szállítmányozási szolgáltatással összefüggő adatkezelés
 • Adatkezelés magánszemélyektől származó megbízások esetén
 • Adatkezelés jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetektől származó megbízások esetén
 • Fuvarozók adatainak kezelése
 • Egyéni vállalkozók adatainak kezelése
 • Jogi személyek nevében eljáró személyek adatainak kezelése
 • Hírlevélküldésre feliratkozó személyek adatainak kezelése
 • Weboldal használatával kapcsolatos egyéb adatkezelések
 • Személyes adatok kezelése cookie-k segítségével
 • Facebook oldalunk fenntartásához kapcsolódó adatkezelések
 • Panaszkezelés során kezelt adatok
 • Álláshirdetésre jelentkezők adatainak kezelése
 • Adatfeldolgozók igénybevétele
 • Személyes adatok kezelése a Barion Payment Zrt.-vel való együttműködés során
 • Adatkezelés a Magyar Posta Zrt.-vel, a DPD Hungary Kft.- vel és a Packeta Hungary Kft.-vel történő együttműködés során
 • Hozzáférés a személyes adatokhoz, adattovábbítás
 • Érintettek jogai, a joggyakorlás menete
 • Az adatokhoz való hozzáférés joga
 • Jog a kezelt adatok pontosságához, teljességéhez és naprakész voltához
 • Az adatok helyesbítéséhez való jog
 • Az adatok törléséhez való jog
 • Adatkezelés korlátozásának joga
 • Az adathordozhatóság joga
 • Adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás visszavonásának joga
 • Tiltakozás az adatkezelés ellen
 • Érintetti kérelmek elbírálása
 • Jogorvoslati lehetőségek
 • Adatbiztonsági intézkedések
 • Adatvédelmi incidensek kezelése
 • Adatvédelmi tisztviselő
 • Adatkezelési tájékoztató módosítása
 • Alkalmazott jogszabályok

Adatkezelési tájékoztató célja, hatálya

Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a Fuvar.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7626 Pécs, Farkas István utca 3/1., 1. em. 3., cégjegyzékszám: 02-09-083090, adószám: 25977732-2-02) (a továbbiakban: Adatkezelő, illetve Társaság) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, valamint az általunk kialakított adatvédelmi-és adatkezelési politikát, amelyet magunkra nézve kötelező érvényűnek ismerünk el.

Jelen adatkezelési tájékoztató célja az is, hogy valamennyi adatkezeléssel érintett természetes személy számára biztosítsuk azon információkat, melyek alapján megállapítható számukra, hogy adataikat miként kezeljük, továbbá meg tudjanak bizonyosodni arról, hogy alapvető szabadságaikat, személyes adataik kezeléséhez, védelméhez és magánéletük tiszteletben tartáshoz fűződő jogaikat mindvégig tiszteletben tartjuk személyes adataik kezelése során – függetlenül attól, hogy az érintettek milyen nemzetiségűek vagy hol laknak, tartózkodnak.

Jelen tájékoztató hatálya a Társaságunk által végzett valamennyi adatkezelésre – függetlenül annak megjelenési formájától – kiterjed.

Adatkezelőre vonatkozó információk

A jelen tájékoztatóban felsorolt adatkezelési tevékenységek vonatkozásában Társaságunk minősül adatkezelőnek.

Ha személyes adatai kezelésével kapcsolatban Önnek bármilyen kérdése, észrevétele merülne fel, úgy az alábbi elérhetőségeken tud kapcsolatba lépni velünk:

Név: Fuvar.hu Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 7626 Pécs, Farkas István utca 3/1., 1. em. 3.

Levelezési cím: 7626 Pécs, Farkas István utca 3/1., 1. em. 3.

Telefonszám: +36-30/589-0000

E-mail cím: info@fuvar.hu

Adatkezelési tájékoztatóban használt fogalmak

Alább olvashatók a jelen Adatkezelési tájékoztatóban használt fogalmak rövid magyarázatai:

 • Személyes adat: minden olyan információ, amely a közvetlenül vagy közvetve azonosított, illetve – egy vagy több azonosító, tényező vagy tulajdonság alapján – azonosítható természetes személyre vonatkozik.
 • Adatkezelés: személyes adatokon végzett bármely művelet függetlenül annak módjától; ennek megfelelően adatkezelésnek minősül többek között a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, betekintés, lekérdezés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, hozzáférhetővé tétel más módon, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés.
 • Közös adatkezelés: a személyes adatok kezelésének az a típusa, amikor az adatkezelés célját és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, és az adatvédelmi előírások teljesítésére vonatkozó kötelezettségük, illetve fennálló felelősségük megoszlását a közöttük létrejött megállapodásban határozzák meg.
 • Adatkezelő: a Fuvar.hu Kft., aki a személyes adatok kezelésének célját és eszközeit meghatározza.
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó, a személyes adatokon történő technikai feladatok elvégzése, függetlenül az alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, aki az adatkezelő megbízásából és nevében a személyes adatokat kezeli.
 • Hozzájárulás: az adatkezeléssel érintett személy önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló akaratnyilatkozata, mellyel félreérthetetlenül jelzi, hogy beleegyezik személyes adatainak kezelésébe. 
 • GDPR: az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 általános adatvédelmi rendelete, mely tartalmazza a személyes adatok kezelésére, valamint az érintetteket a személyes adataik kezelésével összefüggésben megillető jogok gyakorlására vonatkozó kötelező érvényű előírásokat.
 • Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adat megjelölése a jövőbeli kezelésük korlátozása érdekében.
 • Címzett: természetes vagy jogi személy, közhatalmi vagy egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatokat közlik. 
 • Anonimizálás: azon műveletek, amelyek elvégzését követően többé nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét személyre vonatkozik, azaz az adat elveszíti személyes jellegét és abból egyetlen azonosítható természetes személyre sem vonható le következtetés, az érintett és az adat közötti kapcsolat már nem állítható helyre. 
 • Felügyeleti hatóság: a személyes adatok kezelése során a természetes személyek jogainak és szabadságainak védelme és a személyes adatok Unión belüli szabad áramlásának megkönnyítése érdekében létrehozott független hatóság; Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.
 • Adatvédelmi incidens: az adatbiztonsági előírások sérülése, amelynek eredményeképpen a továbbított, tárolt, vagy más módon kezelt személyes adatok véletlenül vagy jogellenes módon megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, azokat jogosulatlan személyekkel közlik, vagy az adatokhoz ezen személyek hozzáférnek.
 • Cookie: vagy más néven „süti”, ún. anonim látogatásazonosító, melyet a www.fuvar.hu weboldalt megtekintő, illetve a weboldalon létrehozott profiljukba belépő érintettek számítógépén elhelyez és visszaolvas. A cookie egy olyan egyedi adatsor, melynek alkalmazásával menthetők a honlapon alkalmazott beállítások, és nyomon követhető, hogy a látogató hogyan jutott el a honlapra, és ott milyen műveleteket hajtott végre.
 • Weboldal: www.fuvar.hu címen elérhető online felület, melyet az érintettek az oldal megtekintése, illetve a Társaságunk által azon keresztül kínált szolgáltatások igénybevétele érdekében felkeresnek.
 • Applikáció: a Google Play Áruházból, illetve az AppStore-ból okostelefonra vagy egyéb okos eszközre letölthető, internetkapcsolatot igénylő mobilalkalmazás, melynek használata szükséges a Társaságunk mint szállítmányozó által meghatározott fuvarozási feladatok elvállásához.
 • Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Adatkezelés módja, elvei

Egyrészről azokat a személyes adatokat kezeljük, tároljuk, illetve használjuk fel a jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok elérése érdekében, melyeket az érintettek közvetlenül adnak meg, vagy amelyekhez történő hozzáférést az érintettek teszik lehetővé, engedélyezik Társaságunk részére. Másrészről kezelünk olyan érintetti adatokat is, melyeket nem az érintett, hanem olyan harmadik személyek adnak át Társaságunknak, akik szerződéses kapcsolatban állnak velünk. Személyes adatokat nyilvános adatbázisokból nem gyűjtünk, és a fenti írtakon kívül harmadik személyek érintetti adatokat nem továbbítanak részünkre.

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az általunk kezelt személyes adatokhoz kizárólag az erre feljogosított személyek férhessenek hozzá – szervezetünkön belül és a velünk együttműködő, adatkezelést végző partnerek esetében is –, és azokat csakis a feladataik teljesítéséhez vagy tevékenységük végzéséhez feltétlenül szükséges mértékben és ideig kezelhessék. 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön adatait a jelen tájékoztató 13. fejezetében írtak szerint adatfeldolgozók is kezelik – erre vonatkozó adatfeldolgozási szerződések kötelező erejű rendelkezései szerint –, korlátozott körben. A tájékoztató 14. és 15. pontjaiban részletes felvilágosítást adunk arról is, hogy a személyes adatokhoz – az adatfeldolgozás esetkörén túl – mikor férhetnek hozzá harmadik személyek, ideértve különösen azt az esetet, amikor hivatalos szervek keresnek meg bennünket, és jogszabályi kötelezettségünket teljesítjük az adatok átadásával.

Az Ön személyes adatait kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban, a Társaságunk által meghatározott, konkrét adatkezelési célok elérése érdekében kezeljük.

A tudomásunkra jutó valamennyi személyes adat kezelését jogszerűen és tisztességesen, továbbá oly módon végezzük, hogy az adatkezelés annak teljes időtartama alatt az érintett természetes személyek számára is átlátható legyen. A személyes adatokat kizárólag a jelen tájékoztatóban egyértelműen meghatározott, jogszerű célokból gyűjtjük. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy egyetlen személyes adatot se kezeljünk a tájékoztatóban részletezett célokkal össze nem egyeztethető módon.

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy az általunk folytatott adatkezelési tevékenység nem irányul sem az érintettek nyomon követésére, sem tevékenységeik, magatartásuk megfigyelésére, profilozására.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy valamennyi általunk kezelt személyes adathoz teljeskörű hozzáféréssel rendelkezik Társaságunk kijelölt adatvédelmi tisztviselője – akinek elérhetősége a tájékoztató 20. fejezetében található –, ezen tisztségéből eredő feladatainak ellátása során.

Az adatkezelés módjának meghatározásakor és a teljes adatkezelési folyamat során végrehajtjuk mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek segítségével egyaránt biztosítható az adatvédelmi elvek és érintetti jogok érvényesülése, valamint azok védelme. A Társaságunknál mint felelős adatkezelőnél bevezetett intézkedések a tudomány és technológia jelenlegi állásának, a megvalósításhoz szükséges költségeknek, valamint a természetes személyek jogaira vonatkozó kockázatoknak számbavételét és értékelését követően kerültek meghatározásra.

Tájékoztatjuk az érintetteket arról, hogy minden esetben csak az egyes adatkezelési célok szempontjából megfelelő és releváns, valamint a célok eléréséhez feltétlenül szükséges személyes adatokat kezeljük. Törekszünk arra, hogy az általunk tárolt és kezelt személyes adatok mindig pontosak és naprakészek legyenek, és megtesszük a tőlünk telhető intézkedéseket annak érdekében, hogy a pontatlan vagy helytelen adatok mielőbb helyesbítésre vagy törlésre kerüljenek. Kérjük, hogy Ön is segítsen nekünk abban, hogy e kötelezettségünket teljesíteni tudjuk, és kérjük jelezze, ha korábban megadott adatai időközben megváltoztak vagy más okból pontosításra szorulnak. Ehhez nem kell mást tennie, mint erről egy e-mailt küldeni nekünk (info@fuvar.hu), illetve, ha Társaságunk weboldalán, illetve az általunk működtetett Applikációban regisztrált, úgy saját profiljába belépve az adatokat módosítani, illetve helyesbíteni.

Az Ön adatait csak addig tároljuk, amíg az a konkrét adatkezelési cél eléréséhez feltétlenül szükséges. Az adatok kezelése során mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket megtesszük, melyek szükségesek ahhoz, hogy garantálni tudjuk a személyes adatok biztonságát, ideértve különösen, de nem kizárólag az adatok jogellenes kezelése, véletlen elvesztése, megsemmisítése vagy károsodása elleni védelmet is.

Minden olyan esetben, ha személyes adatait a jelen tájékoztatóban meghatározott, eredeti céltól eltérő célra akarjuk használni, úgy erről előzetesen, írásban fogunk tájékoztatást nyújtani – az adatok kezelésének új célja és az adatkezelésre vonatkozó kiegészítő információk egyidejű megjelölésével –, továbbá gondoskodunk arról, hogy ebben az esetben is rendelkezzünk olyan jogalappal, ami a személyes adatok kezelését lehetővé teszi számunkra.

Kiemelt fontosságú számunkra az, hogy olyan technikai és szervezési intézkedéseket építsünk be az adatkezelési folyamatokba, amelyek segítségével biztosítani tudjuk, hogy kizárólag a konkrét adatkezelési cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig történjen a személyes adatok kezelése, valamint ennek megfelelő legyen az adatokhoz való hozzáférés lehetősége is. Fenti kötelezettségünk teljesítése érdekében olyan szabályozókat építettünk be az adatkezelési folyamatokba, amelyek alkalmasak arra, hogy az adatkezelési műveletek mindvégig a fenti keretek között maradjanak. 

Külön figyelmet fordítunk arra is, hogy azokat a személyes adatokat, melyek vonatkozásában az adatkezelés célja megvalósult, az adatok kezelésének időtartama lejárt, vagy ha Ön ilyen kéréssel fordult hozzánk, haladéktalanul töröljük, illetve ha a törlés valamilyen okból nem lehetséges, úgy annak érdekében, hogy a kezelt adatok és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható, az adatokat anonimizáljuk.

Szállítmányozási szolgáltatással összefüggő adatkezelés

Társaságunk üzemelteti a www.fuvar.hu weboldalt, melyen keresztül természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek minősülő megbízók számára – meghatározott mértékű díj megfizetését követően – szállítmányozási szolgáltatást nyújtunk. A szolgáltatás igénybevételéhez a megbízónak nem kell mást tennie, mint megadni a szállítmányozási feladat teljesítéséhez szükséges információkat, valamint megfizetni a szállítmányozási díjat.

Adatkezelés magánszemélyektől származó megbízások esetén

Ha Ön úgy dönt, hogy regisztrál weboldalunkon, úgy az alábbi adatok megadását kérjük Öntől: név, e-mail cím, jelszó. Ezek az információk elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy az Ön felhasználói fiókját létre tudjuk hozni, biztosítani tudjuk Önnek a fiókjába történő belépést és annak megtekintését. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelésének jogalapja azon szerződés, melynek megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megételéhez szükséges adatainak Társaságunk általi kezelése. 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön adatait mindaddig kezeljük, amíg regisztrált fiókját Ön meg nem szünteti. Ha Ön úgy dönt, hogy a jövőben már nem szeretnéd fenntartani profilját, úgy ezt jelezheti nekünk e-mailben az info@fuvar.hu címen, melyet követően intézkedünk regisztrált fiókjának törlése érdekében. Felhívjuk figyelmét arra, hogy a profilod törlése után az abban szereplő adatait visszaállítani nem tudjuk.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben Ön feliratkozott hírlevelünkre, úgy profiljának törlése nem eredményezi a hírlevélről történő leiratkozást is, illetve hírlevél küldése céljából kezelt adatok törlését. Ha profiljának törlése után hírlevelet sem szeretne tőlünk kapni, kérjük, hogy a hírlevelek alján található linkre kattintva iratkozzon le a hírlevélről.

Felhívjuk figyelmét, hogy ha a weboldalra történő regisztráció során adatait nem, vagy hiányosan adja meg, úgy – alapvető információk hiányában – regisztrációját nem tudjuk elfogadni, és felhasználói fiókját nem tudjuk létrehozni.

Tájékoztatjuk, hogy a regisztráció során megadott e-mail címét abból a célból is kezeljük, hogy a szolgáltatásunk igénybevételével kapcsolatos közérdekű információkat eljuttassuk Önnek, így többek között értesítsük Önt arról, hogy regisztrációja sikeresen megtörtént. Felhívjuk figyelmét arra is, hogy a tájékoztató e-mailek nem minősülnek sem hírlevélnek, sem egyéb marketing vagy reklám célú megkeresésnek, így ezeket elküldhetjük Önnek anélkül, hogy ezekhez Ön külön hozzájárult volna.

Ön jogosult arra, hogy regisztrált felhasználóként, de akár regisztráció nélkül is megbízza Társaságunkat egy vagy több szállítmányozási feladat ellátásával a www.fuvar.hu weboldalon keresztül. Ha úgy dönt, hogy Társaságunkat megbízza az Ön által meghatározott küldemény(ek) szállítmányozásával, úgy ahhoz, hogy e szállítmányozási feladatot teljesíteni tudjuk, szükségünk van bizonyos információkra, mely információk személyes adatokra is kiterjednek.

A megbízási feladat teljesítéséhez Önnek az alábbi személyes adatokat kell megadnia: az Ön neve, lakcíme, telefonszáma és e-mail címe. Társaságunknak szüksége van a küldemény feladójának címére, kapcsolattartójának nevére, telefonszámára és e-mail címére, valamint ugyanezen adatokat meg kell adnia a címzett vonatkozásában is.

Az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésének jogalapja az a szerződés, ami Társaságunk és Ön között jön létre azzal, hogy Ön a weboldalon keresztül megbízást ad Társaságunk részére a szállítmányozási feladat ellátására. Adatai kezelésének célja, hogy a szállítmányozási szerződést meg tudjuk kötni Önnel, a szerződés teljesítése során meg tudjuk tenni a szükséges jognyilatkozatokat, továbbá szükség esetén fel tudjuk venni Önnel a kapcsolatot, valamint ki tudjuk Önnek állítani a szállítmányozási díjról szóló számlát.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy amennyiben akár saját, akár a küldemény feladójára vagy címzettjére vonatkozó adatokat nem, vagy hiányosan adja meg, úgy Társaságunknak – a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges információk hiányában – nem áll módjában szállítmányozási szerződést kötni Önnel.

Abban az esetben, ha Ön regisztrál a www.fuvar.hu weboldalon, személyes adatait mindaddig kezeljük, ameddig Ön saját felhasználói fiókját meg nem szünteti. Fel kívánjuk hívni figyelmét arra, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számvtv.”) 169. § (2) bekezdése alapján fennálló, a számlák és a könyvelés részét képező vevőkről készített nyilvántartás megőrzésére vonatkozó kötelezettségünk alapján a teljesített szállítmányozási szolgáltatások ellenértékéről kiállított számlán szereplő, valamint a szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó adatokat a számla kiállításától, illetve a nyilvántartás elkészítésétől számított 8 évig kezeljük. Így tehát, ha Ön felhasználói fiókját a szolgáltatási díjról szóló számla kiállításától számított 8 éven belül törli, úgy Társaságunk fiókjának megszüntetése után is jogosult azon adatok kezelésére (számlázási név és számlázási cím), melyeket az általunk kiállított számla tartalmazott.

Ha Ön regisztráció nélkül bízza meg Társaságunkat a szállítmányozási feladat ellátásával, úgy az Ön megbízói adatait az adott szállítmányozási feladat teljesítéséig kezeljük, kivéve azokat az adatokat, melyeket a szállítmányozási díjról kiállított számla tartalmaz, ugyanis a Számvtv. 169. § (2) bekezdése által előírt, a számlák és a könyvelés részét képező vevőkről készített nyilvántartás olvasható formában történő megőrzésére vonatkozó kötelezettségünk alapján ezeket az adatokat (számlázási név és számlázási cím) a számla kiállításától, illetve a vevőnyilvántartás elkészítésétől számított 8 évig kell kezelnünk.

Azon harmadik személyek adatainak kezelése, akiket Ön feladóként és/vagy címzettként ad meg, Társaságunk, illetve az Ön mint megbízó jogos érdekén alapul. Ezen adatok hiányában ugyanis nem tudnánk eleget tenni a szállítmányozási szerződés alapján vállalt kötelezettségünknek, azaz nem tudnánk felvenni a küldeményt a feladótól, majd azt eljutattni és kiszolgáltatni a címzett részére. Az Ön által megadott feladói és a címzetti adatok jogos érdek alapján történő kezeléséhez a kötelező adatvédelmi előírásoknak megfelelően elvégeztük az érdekmérlegelési tesztet. 

Az érdekmérlegelési teszt során összevetettük egymással az adatkezelő és a harmadik fél, valamint az érintettek oldalán fennálló jogos érdekeket és alapvető jogokat, amelynek eredményeképpen megállapításra került, hogy a feladó és a címzett adatainak kezelését megalapozó adatkezelői, , illetőleg harmadik féli jogos érdek erősebb és hangsúlyosabb, mint ezen érintetteknek ahhoz fűződő érdeke, hogy ezen adatot ne ismerhessük meg, illetve ne kezelhessük, hiszen az adatok kezelésének hiánya a szállítmányozási szerződés kiüresítéséhez vezetne. Jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve, valamennyi érintett számára biztosítjuk a részletes érdekmérlegelési teszt megismerésének lehetőségét, ha ilyen kérelemmel fordulnak Társaságunkhoz.

Tekintettel arra, hogy az érintettek adatait Társaságunk, illetve az Ön megbízói jogos érdeke alapján kezeljük, így az érintetteket megilleti az adatkezeléssel szembeni tiltakozás joga; a joggyakorlás részletes szabályai, illetve feltételei a jelen tájékoztató 17. J. fejezetében találhatók meg.

Az adott szállítmányozási feladat teljesítésére vonatkozó megbízáshoz kapcsolódó feladói és címzetti adatok kezelésének célja, hogy Társaságunk teljesíteni tudja az Önnel kötött szállítmányozási szerződést, és a küldeményt a feladótól el tudja juttatni a címzettig. Az adatok kezelése szükséges továbbá ahhoz is, hogy a küldemény átvétele, illetve kiszolgáltatása érdekben közvetlenül kapcsolatba tudjunk lépni a feladóval, illetve a címzettel.

A feladó és a címzett adatainak kezelése minden esetben addig tart, amíg az adott szállítmányozási feladat vonatkozásában a Társaságunk és Ön között létrejött szállítmányozási szerződés meg nem szűnik, kivéve, ha Ön regisztrált felhasználóként használja weboldalunkat és veszik igénybe Társaságunk szolgáltatását, mert ilyenkor a címzetti és feladói adatok kezelése mindaddig tart, amíg Ön a felhasználói fiókját meg nem szünteti.

Adatkezelés jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetektől származó megbízások esetén

Azon megbízók esetében, akik jogi személyként vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetként (a továbbiakban: Üzleti ügyfelek) veszik igénybe Társaságunk szolgáltatását, kezeljük azoknak a személyeknek az adatait, akik az Üzleti ügyfelek kapcsolattartójaként kérnek ajánlatot Társaságunktól, illetve akikkel az ajánlat elfogadása és a szállítmányozási feladatra vonatkozó megbízás esetén Társaságunk a kapcsolatot tartja a szerződés teljesítése során. 

Az Üzleti ügyfél kapcsolattartójának az alábbi adatait kezeljük: név, telefonszám, e-mail cím.

Az Üzleti ügyfelek kapcsolattartói által megadott személyes adatok kezelésének jogalapja Társaságunk, valamint annak az Üzleti ügyfélnek a jogos érdeke, akihez az adott kapcsolattartó tartozik. A kapcsolattartói adatok jogos érdek alapján történő kezeléséhez elvégeztük az érdekmérlegelési tesztet, melynek eredményeként megállapításra került, hogy Társaságunknak, illetve Üzleti ügyfelünknek az adatkezelést megalapozó jogos érdeke ténylegesen fennáll, és erősebb, mint az érintetteknek az ahhoz fűződő érdeke, hogy adataikat ne kezeljük. Az adatok ismerete és kezelése elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy az Üzleti ügyfelek által megadott információk alapján elkészített, szállítmányozási szolgáltatásnyújtásra vonatkozó ajánlatot el tudjuk juttatni az Üzleti partner részére, továbbá ha az Üzleti partner Társaságunk ajánlatát elfogadja, és közöttünk a szállítmányozási szerződés létrejön, úgy a szerződés teljesítése körében felmerülő kérdésekben az Üzleti partnerrel közvetlenül kapcsolatba tudjunk lépni, és vele rövid úton tudjunk egyeztetni. Jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve, valamennyi érintett számára biztosítjuk a részletes érdekmérlegelési teszt megismerésének lehetőségét, ha ilyen kérelemmel fordulnak Társaságunkhoz.

Tekintettel arra, hogy az érintettek adatait Társaságunk, illetve az Üzleti ügyfelek jogos érdeke alapján kezeljük, így az érintetteket megilleti az adatkezeléssel szembeni tiltakozás joga; a joggyakorlás részletes szabályai, illetve feltételei a jelen tájékoztató 17. J. fejezetében találhatók meg.

A kapcsolattartók adatai kezelésének célja tehát a szolgáltatásra vonatkozó ajánlat eljuttatása az érdeklődő Üzleti partner részére, valamint a szerződéses jogviszony létrejötte esetén az Üzleti partnerrel való közvetlen kapcsolatfelvétel és gördülékeny kommunikáció biztosítása.

A kapcsolattartók adatait addig kezeljük, amíg az adott szállítmányozási feladat vonatkozásában a Társaságunk és a kapcsolattartót kijelölő Üzleti partner közötti szerződéses jogviszony meg nem szűnik. Abban az esetben, ha az Üzleti partner kapcsolattartójának személye időközben megváltozik, úgy az érintett adatainak kezelése addig tart, amíg ezt a változást az Üzleti partner Társaságunknak írásban be nem jelenti.

Az egyes szállítmányozási feladatok teljesítéséhez Társaságunknak szüksége van a küldemények címzettjének nevére, telefonszámára és e-mail címére, ugyanis ezen adatok ismerete nélkül a küldeményeket nem tudjuk eljuttatni a címzettként megjelölt személyek részére.

Azon harmadik személyek adatainak kezelése, akiket az Üzleti ügyfél címzettként ad meg, Társaságunk, illetve az Üzleti ügyfél mint megbízó jogos érdekén alapul. Ezen adatok hiányában ugyanis nem tudnánk eleget tenni a szállítmányozási szerződés alapján vállalt kötelezettségünknek, azaz nem tudnánk felvenni a küldeményt a feladótól, majd azt eljuttatni és kiszolgáltatni a címzett részére. Az Üzleti ügyfél által megadott feladói és a címzetti adatok jogos érdek alapján történő kezeléséhez a kötelező adatvédelmi előírásoknak megfelelően elvégeztük az érdekmérlegelési tesztet. 

Az érdekmérlegelési teszt során összevetettük egymással az adatkezelő és a harmadik fél, valamint az érintettek oldalán fennálló jogos érdekeket és alapvető jogokat, amelynek eredményeképpen megállapításra került, hogy a címzett adatainak kezelését megalapozó adatkezelői jogos érdek erősebb és hangsúlyosabb, mint ezen érintetteknek ahhoz fűződő érdeke, hogy ezen adatot ne ismerhessük meg, illetve ne kezelhessük, hiszen az adatok kezelésének hiánya a szállítmányozási szerződés kiüresítéséhez vezetne. Jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve, valamennyi érintett számára biztosítjuk a részletes érdekmérlegelési teszt megismerésének lehetőségét, ha ilyen kérelemmel fordulnak Társaságunkhoz.

Tekintettel arra, hogy az érintettek adatait Társaságunk, illetve az Üzleti ügyfelek jogos érdeke alapján kezeljük, így az érintetteket megilleti az adatkezeléssel szembeni tiltakozás joga; a joggyakorlás részletes szabályai, illetve feltételei a jelen tájékoztató 17. J. fejezetében találhatók meg.

Az adott szállítmányozási feladat teljesítésére vonatkozó megbízáshoz kapcsolódó címzetti adatok kezelésének célja, hogy Társaságunk teljesíteni tudja az Üzleti ügyféllel kötött szállítmányozási szerződést, és a küldeményt a feladótól el tudja juttatni a címzettig. Az adatok kezelése szükséges továbbá ahhoz is, hogy a küldemény kiszolgáltatása érdekben közvetlenül kapcsolatba tudjunk lépni a címzettel.

A címzett adatainak kezelése minden esetben addig tart, amíg Társaságunk és az Üzleti ügyfél között létrejött szállítmányozási keretjogviszony meg nem szűnik.

Fuvarozók adatainak kezelése

Társaságunk kezeli azoknak a személyeknek az adatait, akik egyéni vállalkozóként saját nevükben vagy egy jogi személyiséggel rendelkező szervezet nevében eljárva fuvarozóként regisztrálnak az Applikáció felületén.

Egyéni vállalkozók adatainak kezelése

A regisztráció során az érintettektől az alábbi személyes adatok megadását kérjük: név, e-mail cím, egyedi belépési jelszó, vezetői engedélyben szereplő adatok, az érintett mobiltelefonjával/okos eszközével magáról készített önarcképen szereplő képmás, bankszámlaszám, telefonszám, illetve adószám és a székhely címe, az érintett által használt gépjármű adatai, valamint a gépjármű forgalmi engedélyében szereplő adatok. 

Az érintettek kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, ugyanis a fenti adatok kezelése egyrészről a fuvarozási szerződés megkötését megelőzően, az érintett kérésére történő lépések megtételéhez, másrészről pedig a fuvarozási jogviszony létrejöttét követően az egyedi fuvarozási szerződéseken alapul az adatok kezelése.

A fenti személyes adatok kezelésére Társaságunknak szüksége van ahhoz, hogy az érintett fuvarozó személyazonosságát a regisztrációs folyamat során ellenőrizni tudjuk, továbbá az adatok kezelésének célja, hogy a Társaságunk és az érintett között létrejövő fuvarozási szerződéseket teljesíteni, az abból eredő jogokat gyakorolni, a kötelezettségeket teljesíteni tudjuk.

Felhívjuk az érintettek figyelmét arra, hogy figyelembe véve azt a körülményt, hogy adataik kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, így amennyiben a regisztráció során kért adataikat nem, vagy hiányosan adják meg, úgy Társaságunknak nem áll módjában az érintettek regisztrációját elfogadni és velük fuvarozási szerződést kötni.

Az érintett egyéni vállalkozók adatainak kezelése addig tart, amíg az érintett a felhasználói fiókja – az érintett saját, vagy Társaságunk döntése alapján – törlésre nem kerül, kivéve azokat az adatokat, melyek az érintett által az elvállalt és teljesített fuvarozási feladatok díjáról kiállított számlában szerepelnek (név, cím, adószám, bankszámlaszám); ezen adatok kezelése a Számvtv. 169. § (2) bekezdése alapján annak a fuvarozói számlának a befogadásától számított 8 évig tart, melyben az adatok feltüntetésre kerültek.

Jogi személyek nevében eljáró személyek adatainak kezelése

Abban az esetben, ha egy jogi személy nevében eljáró érintett regisztrál az Applikációban, úgy az alábbi személyes adatokat kell megadnia: név, e-mail cím, egyedi belépési jelszó, vezetői engedélyben szereplő adatok, az érintett mobiltelefonjával/okos eszközével magáról készített önarcképen szereplő képmás, telefonszám.

A regisztráló jogi személy nevében eljáró érintett adatai kezelésének jogalapja Társaságunknak, illetve annak a jogi személynek a jogos érdeke, akinek a nevében az érintett eljár. A személyes adatok hiányában ugyanis nem tudnánk egyrészről lefolytatni a regisztráció során a szükséges azonosítási eljárást, másrészről pedig az érintett kapcsolatfelvételi adatainak ismerete nélkül nem tudnánk rövid úton, közvetlenül kapcsolatba lépni a fuvarozóval az adott szerződés teljesítésével összefüggésben. 

A jogi személy fuvarozók nevében regisztráló természetes személyek által megadott adatok jogos érdek alapján történő kezeléséhez szükséges, a kötelező adatvédelmi előírások által Társaságunktól megkövetelt érdekmérlegelési teszt lefolytatásra került. Ennek során összevetettük egymással az adatkezelő és a harmadik fél, valamint az érintettek oldalán fennálló jogos érdekeket és alapvető jogokat, amelynek eredményeképpen megállapításra került, hogy a jogi személy fuvarozók nevében eljáró természetes személyek adatainak kezelését megalapozó adatkezelői, illetőleg harmadik féli jogos érdek erősebb és hangsúlyosabb, mint ezen érintetteknek ahhoz fűződő érdeke, hogy adataikat ne ismerhessük meg, illetve ne kezelhessük, hiszen ennek hiányában nem tudnánk sem a szerződéskötéshez szükséges azonosítást elvégezni, továbbá az adatok kezelése nélkül ellehetetlenülne a fuvarozó szervezettel való kapcsolattartás is. Jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve, valamennyi érintett számára biztosítjuk a részletes érdekmérlegelési teszt megismerésének lehetőségét, ha ilyen kérelemmel fordulnak Társaságunkhoz.

Tekintettel arra, hogy az érintettek adatait Társaságunk, illetve a jogi személy fuvarozó jogos érdeke alapján kezeljük, így az érintetteket megilleti az adatkezeléssel szembeni tiltakozás joga; a joggyakorlás részletes szabályai, illetve feltételei a jelen tájékoztató 17. J. fejezetében találhatók meg.

Az adatok kezelésének célja a fuvarozási szerződések megkötését megelőző azonosítási eljárás elvégzése, valamint az is, hogy a Társaságunk és a fuvarozó jogi személy között létrejövő fuvarozási szerződések teljesítése során a fuvarozó nevében eljáró személlyel közvetlenül kapcsolatba tudjunk lépni.

Társaságunk a jogi személy fuvarozó nevében eljáró természetes személyek adatait addig kezeli, amíg az Applikációban létrehozott fuvarozói profil az érintettek vagy Társaságunk által törlésre nem kerül, illetve amíg a jogi személy fuvarozó nevében eljáró érintett személyében változás nem következik be, és az adott személy adatai a jogi személy fuvarozó profiljában felülírásra nem kerülnek.

Hírlevélküldésre feliratkozó személyek adatainak kezelése

Ha Ön úgy dönt, hogy feliratkozik hírlevelünkre, kezelni fogjuk azon adatait, melyek ahhoz szükségesek, hogy a hírleveleket eljuttassuk Önnek. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, melyet adatainak megadásával és elküldésével ad meg Társaságunk részére. 

Hírleveleink, illetve egyéb online marketing-és információs anyagaink eljuttatása érdekében az Ön e-mail címét kezeljük; az adatok kezelése pedig addig tart, amíg Ön vissza nem vonja hozzájárulását. 

Tájékoztatjuk, hogy adatainak kezelését engedélyező hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ehhez nem kell mást tennie, mint az általunk küldött hírlevél alján található linkre kattintani. Rendszerünk automatikusan észleli és rögzíti a leiratkozás – és így az adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulás visszavonásának – tényét, így ezt követően hírlevélküldés céljából az Ön adatait nem kezeljük tovább. 

Felhívjuk figyelmét arra, hogy ha az Ön e-mail címét a tájékoztatóban felsorolt más célból is kezeljük (például az általunk nyújtott szolgáltatás igénybevétele körében), úgy a leiratkozás nem fogja az adatok törlését is eredményezni.

Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja azon adatkezelési tevékenységeinek jogszerűségét, melyeket az Ön hozzájárulása alapján kezeltünk. 

Weboldal használatával kapcsolatos egyéb adatkezelések

Weboldalunkon keresztül Ön közvetlenül is tud üzenni nekünk. Ehhez nem kell mást tennie, mint a www.fuvar.hu weboldalon található, kifejezetten erre a célra kialakított online űrlapon megadni e-mail címét és a Társaságunknak szóló üzenetét. E-mail címét, illetve az üzenetében szereplő személyes adatokat az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, melyet üzenetének elküldésével ad meg Társaságunk számára. Személyes adatait az Önnel való kapcsolatfelvétel, valamint üzenetének megválaszolása céljából kezeljük. 

Adatait mindaddig kezeljük, amíg Ön vissza nem vonja hozzájárulását. A hozzájárulást Ön bármikor jogosult vagy visszavonni írásban az info@fuvar.hu e-mail címre küldött nyilatkozattal. Ha Ön úgy dönt, hogy visszavonja hozzájárulását, haladéktalanul intézkedünk annak érdekében, hogy nyilvántartásainkban a hozzájárulás visszavonásának ténye átvezetésre kerüljön és az Ön adatait a kérelem kézhezvételét követően ebből a célból ne kezeljük tovább. 

Felhívjuk figyelmét arra, hogy hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja azon adatkezelési tevékenységeink jogszerűségét, amelyeket a visszavonást megelőzően végeztünk az Ön hozzájárulásának birtokában.

Személyes adatok kezelése cookie-k segítségével

Tájékoztatjuk, hogy weboldalunkon anonim látogatásazonosítókat, vagy más néven sütiket (a továbbiakban: cookie) használunk, melyek fő célja, hogy ezek segítségével a böngészés folyamatát egyszerűsítsük; a cookie-k emellett rendszer-adminisztrációs, statisztikai, illetve bizonyos esetben marketing célokat is szolgálnak. A cookie egy olyan egyedi adatsor, melynek alkalmazásával menthetők a weboldalunkon alkalmazott beállítások és megállapítható, hogy Ön miként kereste fel weboldalunkat, és ott milyen műveleteket hajtott végre, és amelynek alapvető funkciója a böngészés megkönnyítése weboldalunkon.

Ha felkeresi weboldalunkat, úgy az Ön által a böngészés során használt eszközre, illetve böngészőjében települő, a www.fuvar.hu weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k által gyűjtött adatok kezelésének jogalapja Társaságunk jogos érdeke. E jogalap alkalmazásához elvégeztük az érdekmérlegelési tesztet, melynek során összevetettük egymással a Társaságunk oldalán fennálló jogos érdekeket, valamint a weboldal látogatóinak ahhoz fűződő érdekét, hogy adataik kezelésére ne kerüljön sor. Az érdekmérlegelési teszt alapján a megállapításra került, hogy a cookie-k által gyűjtött adatok kezeléséhez fűződő jogos érdekünk ténylegesen fennáll, és elsőbbséget élvez az érintettek oldalán fennálló azon jogos érdekkel szemben, hogy a Társaságunk által a weboldalon folytatott adatkezelés hatálya ne terjedjen ki az érintettekre. Ha az érintett ezt írásban kéri, biztosítjuk számára a részletes érdekmérlegelési teszt megismerésének lehetőségét.

Azon cookie-k esetében, melyek nélkül weboldalunk rendeltetésszerűen tud működni, azonban számunkra fontos statisztikai célokat szolgálnak, az cookie-k által gyűjtött adatok kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása, melyet a weboldalra való belépéskor megjelenő cookie panel használatával ad meg Társaságunk részére. Tájékoztatjuk, hogy hozzájárulását bármikor visszavonhatja, de ez nem érinti Társaságunk azon adatkezelésének jogszerűségét, melyet a visszavonást megelőzően végeztünk.

Az általunk használt cookie-k bemutatását tartalmazó információkat (ideértve az egyes cookie-k érvényességi idejét, ami az így gyűjtött adatok kezelésének időtartamát is jelenti) a Társaságunk által elkészített és külön okiratba foglalt Cookie tájékoztató tartalmazza.

Ha Ön akár a weboldalunk megtekintése, akár szolgáltatásunk igénybevétele érdekében annak használata céljából felkeresi a www.fuvar.hu oldalt, kifejezetten felhívjuk figyelmét arra, hogy weboldalunkon cookie-kat használunk. Itt tudja megtekinteni Cookie tájékoztatónkat, továbbá itt tudja megadni hozzájárulását azon cookie-k használatához, melyek nem elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy weboldalunk megfelelően tudjon működni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a cookie-kat bármikor törölheti saját számítógépéről, illetve a weboldalunk megtekintéséhez használt okos eszközéről, továbbá a cookie-k alkalmazását le is le tudja tiltani böngészőjében, viszont ilyenkor előfordulhat, hogy technikai okokból weboldalunk egyes funkciói egyáltalán nem, vagy csak korlátozottan lesznek használhatók. A cookie-k kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem menüpont alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség. Ha szeretne többet megtudni a cookie-król, illetve azok használatáról, kérjük, keresse fel az alábbi weboldalak valamelyikét: www.aboutcookies.org, www.allaboutcookies.org.

Facebook oldalunk fenntartásához kapcsolódó adatkezelések

Ha Ön Társaságunk hivatalos Facebook oldalát (https://www.facebook.com/fuvar.hu/ követi, kedveli („like-olja”), illetve Facebook oldalunkon olyan tevékenységet fejt ki, ami adatainak megadásával jár – különösen, de nem kizárólagosan az oldalon elhelyezett tartalmak kedvelése („like-olása”), a tartalmakhoz való hozzászólás – az Ön személyes adatait jogos érdekünk alapján kezeljük.

Adatkezelési tevékenységünk azokra az adatokra terjed ki, melyeket Facebook felhasználóként Ön saját profiljában nyilvánosként jelölt meg és tett közzé, illetve amit Ön saját elhatározásából Társaságunkkal közvetlenül megoszt akár Facebook oldalunkon keresztül, akár a Facebook Messenger alkalmazáson keresztül. Adatainak kezelésére abból a célból kerül sor, hogy Facebook oldalunkat hatékonyan tudjuk kezelni, illetve biztosítani tudjuk annak folyamatos fenntartását, működtetését.

Ahhoz, hogy az Ön adatait Társaságunk jogos érdeke alapján tudjuk kezelni, lefolytattuk az érdekmérlegelési tesztet, melynek során megvizsgáltuk a Társaságunk oldalán fennálló és az adatkezelést megalapozó jogos érdekeket, valamint az adatkezeléssel érintett természetes személyek érdekeit, illetve az adatkezeléshez fűződő jogait és alapvető szabadságait. Ezen érdekeket szembe állítva arra a következtetésre jutottunk, hogy az érintettek, így többek között az Önre vonatkozó személyes adatok kezelését lehetővé tevő jogos érdekünk ténylegesen fennáll és erősebb, mint az érintettek ahhoz fűződő érdeke, hogy az adott közösségi oldalon felhasználóként létrehozott profiljukban nyilvánosként közzétett, illetve Társaságunkkal közvetlenül megosztott adataikat ne kezeljük a jelen pontban írt célból.

A személyes adatok kezelése nélkül ugyanis közösségi oldalainkat nem tudnánk üzemeltetni és fenntartani, mivel annak szerves és nélkülözhetetlen velejárója – valamennyi a Facebook közösségi oldal rendszeréből és felépítéséből fakadóan –, hogy hivatalos Facebook oldalunkon tevékenységet végző, aktivitást mutató személyek adatait megismerjük, ahhoz hozzáférjünk.

Mivel az Ön adatait jogos érdekünk alapján kezeljük, így Önt megilleti az adatkezeléssel szembeni tiltakozás joga. Tájékoztatjuk, hogy ilyen kérelem benyújtása nem jelenti automatikusan az adatok kezelésének befejezését és azok azonnali törlését, erre csak azt követően kerül sor, ha a kérelem megvizsgálását követően azt állapítjuk meg, hogy az adatkezelést nem indokolják olyan kényszerítő erejű jogos okok, melyek elsőbbséget élveznek az Ön jogos érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek. 

Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, ha az Ön személyes adatait a jelen tájékoztatóban részletezett más célból és/vagy jogalap fennállása mellett is kezeljük, tiltakozási kérelmének elfogadása és teljesítése csak az ebben a pontban írt célból folytatott adatkezelési tevékenységünkre fog vonatkozni. Ha Ön írásban kéred tőlünk, biztosítjuk a részletes érdekmérlegelési teszt megismerésének lehetőségét. 

Az Ön személyes adatait mindaddig kezeljük, amíg Ön nem tiltakozik az adatkezeléssel szemben, de ezt figyelembe véve is legfeljebb addig az időpontig – összhangban annak céljával –, amíg Facebook oldalunk megszüntetésre nem kerül vagy Ön úgy nem dönt, hogy törlöd saját Facebook profilját/fiókját, melyben az adatok nyilvánosságra hozatalára sor került.

Panaszkezelés során kezelt adatok

Ha Ön fogyasztóként igénybe vette szolgáltatásunkat, és azzal bármilyen okból nem volt elégedett, úgy panasszal fordulhat hozzánk. Panaszkezeléssel összefüggő adatait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 17/A. §-a és 17/C. §-a alapján fennálló jogi kötelezettségeink teljesítése céljából kezeljük; az adatok kezelése ugyanis szükséges ahhoz, hogy panaszt kivizsgáljuk és megválaszoljuk. Ha Ön szolgáltatásunkkal kapcsolatban minőségi kifogást terjesztene elő, akkor az Ön adatait a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet által előírt kötelezettségeink teljesítése, azaz kifogás elbírálása érdekében kezeljük. Kérjük, vegye figyelembe, hogy bizonyos – személyazonosításhoz szükséges – adatokat meg kell adnia Társaságunk részére ahhoz, hogy panaszát, illetve kifogását el tudjuk bírálni, és – amennyiben azok megalapozottnak bizonyulnak – meg tudjuk tenni a szükséges intézkedéseket azok orvoslása érdekében. 

Az Ön személyes adatait a panasz, illetve a minőségi kifogás benyújtása esetén a kérelem megválaszolásától számított 3 évig kezeljük az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdésének kötelező előírása alapján.

Álláshirdetésre jelentkezők adatainak kezelése

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy abban az esetben, ha a Társaságunk által meghirdetett állások egyikére jelentkeznek, úgy a pályázat során megadott adataikat kezeljük. A kezelt adatok köre eltérő lehet attól függően, hogy az érintett jelentkezését milyen módon juttatja el hozzánk, illetve, hogy milyen adatokat tüntet fel önéletrajzában, de a legtöbb esetben az alábbi adatokra terjed ki: név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, születési hely és idő, iskolai végzettség, szakmai tapasztalat, bérigény, érdeklődés, nyelvismeret, informatikai ismeretek, fényképen szereplő képmás, hobbi, valamint az önéletrajzban szereplő további adatok. 

A pályázók adatai kezelésének jogalapja Társaságunk jogos érdeke. Ezen jogalap alkalmazásához lefolytattuk az érdekmérlegelési tesztet, melynek eredménye alapján megállapításra került, hogy az adatkezeléshez fűződő érdekünk erősebb és hangsúlyosabb, mint az érintett pályázók ahhoz fűződő érdeke, hogy ezen adataik kezelésére ne kerüljön sor. Jogos érdekünk fennállását igazolja, hogy az érintettel való kapcsolatfelvételhez szükséges, valamint önéletrajzában szereplő, így különösen a pályázó képzettségére és szakmai tapasztalatára vonatkozó adatok kezelése nélkül nem tudnánk meggyőződni arról, hogy az adott jelentkező képes, illetve alkalmas lehet-e a megpályázott pozíció betöltésére. Ha az érintett ezt írásban kéri, biztosítjuk számára a részletes érdekmérlegelési teszt megismerésének lehetőségét.  

Mivel az adatkezelés jogalapja Társaságunk jogos érdeke, így az érintettek saját helyzetükkel kapcsolatos okokból tiltakozhatnak az adatkezeléssel szemben. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a tiltakozási kérelem benyújtása nem jelenti az adatkezelés azonnali befejezését és az adatok törlését, erre csak azt követően kerül sor, ha a kérelem megvizsgálását követően azt állapítjuk meg, hogy az adatkezelést nem indokolják olyan kényszerítő erejű jogos okok, melyek elsőbbséget élveznek az érintettek jogos érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek. Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy abban az esetben, ha az érintett adatait a jelen tájékoztatóban részletezett más célból és/vagy jogalap fennállása mellett is kezeljük, a tiltakozás elfogadása és teljesítése csak az ebben a pontban írt célból folytatott adatkezelési tevékenységünkre fog vonatkozni.

Az álláshirdetésre jelentkező érintettek adatai kezelésének célja az, hogy Társaságunk a beérkező pályázatot elbírálja, ezzel összefüggésben az érintettel a kapcsolatot felvegye, alkalmasságáról interjú keretében is meg tudjon győződni, valamint a pályázat elbírálásának eredményéről tájékoztassa az érintettet.

Az adatok kezelésének időtartama annak az állásnak a betöltéséig tart, melyre az érintett jelentkezett – kivéve azt a pályázót, akivel Társaságunk munkaviszonyt létesít. A nyertes pályázó kiválasztását követően írásban tájékoztatjuk a többi jelentkezőt arról, hogy nem az ő pályázatukat választottuk ki, illetve arról is, hogy személyes adatainak kezelésére a fenti célból a jövőben nem kerül sor. Ezt követően haladéktalanul intézkedünk az érintettek adatainak törlése iránt.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy amennyiben a pályázat elbírálásához szükséges adataikat nem, vagy csak részben bocsátják Társaságunk rendelkezésére, úgy a pályázatukat nem áll módunkban elfogadni. 

Adatfeldolgozók igénybevétele

Tájékoztatjuk, hogy bizonyos adatkezelési műveletekhez adatfeldolgozók közreműködését, segítségét vesszük igénybe külön okiratba foglalt adatfeldolgozási szerződés alapján. Ezzel összefüggésben biztosítjuk, hogy adatfeldolgozást végző partnereink a hatályos adatvédelmi szabályok érvényesüléséhez és az érintettek jogainak védelmét biztosító intézkedések megtételéhez szükséges garanciákat nyújtsanak. 

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az adatfeldolgozók semmilyen érdemi döntést nem hozhatnak az adatok kezelését illetően, mivel a nekik átadott személyes adatokat kizárólag Társaságunk utasításai és rendelkezései szerint dolgozhatják fel, azokon saját céljaikra sem adatkezelést, sem adatfeldolgozást nem végezhetnek.

Társaságunk egyrészről különböző, fuvarozást végző személyekkel és szervezettek áll kapcsolatban, akik e fuvarozási tevékenység végzésével összefüggésben Társaságunk adatfeldolgozóiként kezelik az általunk részükre továbbított, az adott szállítmányozási feladathoz tartozó, 5. pontban írt feladói és címzetti adatokat. A velünk szerződésben álló fuvarozók aktuális listáját és adatait folyamatosan közzétesszük a www.fuvar.hu weboldalon, a „Fuvarozó partnereink” menüpontban.

A velünk együttműködésben álló fuvarozókon kívül Társaságunk szerződött partnereinek minősülő más személyek, szervezetek részére szintén kerülnek átadásra személyes adatok. Ezen adatfeldolgozó partnerek felsorolását, adatait, a részükre átadásra kerülő adatok körét, valamint azt a tevékenységet, melyhez az adatfeldolgozás kapcsolódik, az 1. számú melléklet tartalmazza.

Személyes adatok kezelése a Barion Payment Zrt.-vel való együttműködés során

Annak érdekében, hogy a www.fuvar.hu weboldalon keresztül igénybe vett szolgáltatások díjának bankkártyás fizetés útján történő kiegyenlítését biztosítani tudjuk a Barion Smart Gateway rendszerén keresztül a megbízók számára, a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5., cégjegyzékszám: 01-10-048552) szolgáltatásait vesszük igénybe, mely szükségszerűen együtt jár bizonyos személyes adatok kezelésével.

Ha Ön megbízóként a weboldalon keresztül meghatározott szállítmányozási szolgáltatás díját bankkártyával, a Barion Smart Gateway rendszerén keresztül egyenlíti ki, a Barion Payment Zrt. részére az alábbi személyes adatok kerülnek átadásra: az igénybe vett szolgáltatás megnevezése, valamint a szolgáltatásért fizetendő díj összege. 

A fenti adatok átadása elengedhetetlen ahhoz, hogy garantálni tudjuk a weboldalon keresztül meghatározott szolgáltatásért fizetendő díj online módon, bankkártyával történő kiegyenlítését a Barion Smart Gateway rendszerén keresztül. A személyes adatok továbbítása azon a szerződésen alapul, mely Társaságunk és Ön között jött létre az szolgáltatás igénybevétele körében.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a Barion Smart Gateway rendszerén keresztül történő online bankkártyás fizetés során a Barion Payment Zrt. további személyes adatok megadását kérheti Öntől, mely adatokat azt követően kell megadnia, hogy weboldalunkról automatikusan átirányításra került a Barion biztonságos fizetési felületére. A fizetési felületen Ön által megadott személyes adatokhoz csak a Barion Payment Zrt. férhet hozzá – Társaságunk erre nem jogosult –, így ezen adatok vonatkozásában Társaságunk nem minősül adatkezelőnek sem.

Mind Társaságunk, mind pedig a Barion Payment Zrt. önálló adatkezelőként jár el azon adatok vonatkozásában, melyeket a Barion Smart Gateway rendszerén keresztül történő bankkártyás fizetés lehetőségének biztosításával összefüggésben kezelünk Önről. Társaságunk és a Barion Payment Zrt. egyaránt köteles saját adatkezelési tevékenységének gyakorlása során megfelelni a GDPR, illetve a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek, biztosítani az Ön adatainak biztonságos kezelését, továbbá megfelelő tájékoztatást nyújtani Önnek az adatkezeléssel összefüggésben.

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatai kezelésével összefüggésben Ön bármikor gyakorolhatja érintetti jogait Társaságunkkal, illetve a Barion Payment Zrt.-vel szemben is; erre vonatkozó kérelmét a jelen tájékoztató 17. fejezetében írtaknak megfelelően, míg a Barion Payment Zrt.-nél annak saját adatkezelési tájékoztatójában írt módon lehet előterjeszteni. A Barion Payment Zrt. adatvédelmi tájékoztatója elolvasható erre a linkre kattintva: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

Adatkezelés a Magyar Posta Zrt.-vel, a DPD Hungary Kft.- vel és a Packeta Hungary Kft.-vel történő együttműködés során

Társaságunk az elvállalt szállítmányozási feladatok teljesítése körében a Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., cégjegyzékszám: 01-10-042463) postai küldeményforgalmi (MPL) és egyéb szolgáltatásait veszi igénybe, valamint a Packeta Hungary Kft.-vel (székhely: 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. ép., adószám: 25140550-2-41) és a DPD Hungary Kft.-vel (székhely: 1134 Budapest, Váci út 33. 2. em., adószám: 13034283-2-44) működik együtt.

Magyar Posta Zrt., DPD Hungary Kft. és Packeta Hungary Kft. részére az alábbi érintetti adatok kerülnek átadásra: feladó neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, címzett neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, küldemény összértéke, küldemény súlya, küldeményazonosító, utánvét összege.

Az érintetti adatok átadása szükséges ahhoz, hogy Társaságunk biztosítani tudja a Magyar Posta Zrt., illetve a DPD Hungary Kft. és a Packeta Hungary Kft. szolgáltatásának igénybevétele útján, hogy a megrendelő által meghatározott küldemény feladótól történő felvétele, valamint annak a címzett részére történő továbbítása és kiszolgáltatása megtörténjen. Az adattovábbítás jogalapja az érintettek és Társaságunk között, a szolgáltatás megrendelésével létrejövő szállítmányozási szerződés.

Felhívjuk az érintettek figyelmét arra, hogy mind Társaságunk, mind pedig a Magyar Posta Zrt. DPD Hungary Kft. és a Packeta Hungary Kft. önálló adatkezelőként jár el az érintettek fent felsorolt személyes adatainak kezelése során. Társaságunk, a Magyar Posta Zrt., a DPD Hungary Kft. és a Packta Hungary Kft. egyaránt köteles saját tevékenységük gyakorlása során megfelelni a GDPR, illetve a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek, biztosítani a személyes adatok biztonságos kezelését, és megfelelő tájékoztatást nyújtani az érintettek számára az adatkezeléssel összefüggésben.

Tájékoztatjuk továbbá az érintetteket, hogy személyes adataik kezelésével összefüggésben őket megillető érintetti jogokat bármikor jogosultak gyakorolni Társaságunk, a Magyar Posta Zrt., DPD Hungary Kft. és a Packeta Hungary Kft. vonatkozásában és mindegyikükkel szemben is, erre vonatkozó kérelmüket Társaságunknál a jelen tájékoztató 17. pontjában írtaknak megfelelően, míg a Magyar Posta Zrt.-nél, DPD Hungary Kft.-nél, illetve Packeta Hungary Kft.-nél azok saját adatkezelési tájékoztatójában írtak szerint terjeszthetik elő.

A Magyar Posta Zrt. adatkezelési tájékoztatója elérhető itt: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

DPD Hungary Kft. adatvédelmi tájékoztatója elolvasható erre a linkre kattintva: https://www.dpd.com/hu/hu/adatvedelem/

Packeta Hungary Kft. adatvédelmi tájékoztatója elolvasható erre a linkre kattintva: https://files.packeta.com/web/files/packetahu/20221123-Packeta-egyseges-adatkezelesi-tajekoztato-GDPR-HU-23112022.pdf

Hozzáférés a személyes adatokhoz, adattovábbítás

Tájékoztatjuk, hogy azon adatok vonatkozásában, melyekhez a Társaságunk hivatalos Facebook oldalán kifejtett tevékenységének eredményeként jutunk hozzá, nem kizárólag Társaságunk minősül adatkezelőnek; velünk megosztott adatait ebben az esetben a Facebook Ireland Ltd. (székhely: 4 Grand Canal Square, Grand CanalHarbour, D2 Dublin, Írország) társasággal mint társadatkezelővel közösen kezeljük. 

Felhívjuk figyelmét arra, hogy mind Társaságunk, mind pedig a Facebook Ireland Ltd. köteles az általa folytatott adatkezelési tevékenység gyakorlása során megfelelni a GDPR, illetve a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek, biztosítani a személyes adatok biztonságos kezelését, és megfelelő tájékoztatást nyújtani az érintettek számára az adatkezeléssel összefüggésben. A Facebook adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: https://www.facebook.com/privacy/explanation/ és https://www.facebook.com/policies/cookies. Tájékoztatjuk továbbá, hogy személyes adatainak kezelésével összefüggésben az Önt megillető érintetti jogokat bármikor gyakorolhatja Társaságunkkal és a Facebook Ireland Ltd. társasággal szemben is azzal, hogy a kérelem előterjesztésére Társaságunknál a jelen tájékoztató 17. fejezetében írtak megfelelően irányadók. 

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk időről időre köteles az által végzett gazdasági tevékenységgel összefüggésben adatot szolgáltatni a Hiventures Venture Capital Fund Management Zrt. (1027 Budapest, Kapás u. 6.), valamint a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (1051 Budapest, Nádor u. 31.) részére, mely adatszolgáltatás során a fenti címzettek jogosultak korlátozott körben hozzáférni azon megrendelők adataihoz, akik a weboldalon regisztrált felhasználóként veszik igénybe a Társaságunk által nyújtott szállítmányozási szolgáltatást, illetve azon fuvarozók adataihoz, akik az Applikációban regisztráltak és az általunk meghatározott fuvarozási feladatok teljesítésére vállalnak kötelezettséget. A fenti adattovábbítás jogalapja Társaságunk jogos érdeke.

Felhívjuk az érintettek figyelmét arra, hogy a Hiventures Venture Capital Fund Management Zrt. és a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. önálló adatkezelőként jár el az általuk megismert személyes adatok kezelése során. A Hiventures Venture Capital Fund Management Zrt. és a Magyar Fejlesztési Bank Zrt kötelesek saját tevékenységük gyakorlása során megfelelni a GDPR, illetve a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek, biztosítani a személyes adatok biztonságos kezelését, és megfelelő tájékoztatást nyújtani az érintettek számára az adatkezeléssel összefüggésben. Kérjük, hogy amennyiben érinti Önt a Hiventures Venture Capital Fund Management Zrt. vagy a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. adatkezelése, és érintetti jogait gyakorolni kívánja, úgy kérelmét Társaságunknál terjessze elő. 

Abban az esetben, ha Társaságunkhoz hivatalos megkeresés érkezik – az adatátadás okának megjelölésével – a jogszabály által erre feljogosított hatóság vagy bíróság részéről az általunk kezelt személyes adatok vagy azok egy részének átadására vonatkozóan, úgy ezen kötelezettségünk teljesítése érdekében a hatóság, illetve bíróság által kért személyes adatokat kötelesek és jogosultak vagyunk e szervek részére továbbítani.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy személyes adatait a jelen tájékoztatóban írtakon túlmenően sem az Unión belül, sem harmadik országba nem továbbítjuk sem más adatkezelők – kivéve, ha ezt az adathordozhatósághoz fűződő joga gyakorlásával Ön kéri tőlünk –, sem nemzetközi szervezetek vagy egyéb címzettek részére.

Érintettek jogai, a joggyakorlás menete

Adatkezelési tevékenységünk során valamennyi érintett számára – így Önnek is – biztosítjuk, hogy a jelen tájékoztatóban felsorolt valamely célból Önről kezelt személyes adatokhoz fűződő jogokat teljeskörűen, bármiféle indokolatlan korlátozás vagy akadályozás nélkül tudja gyakorolni.

Gondoskodunk továbbá arról is, hogy a személyes adatok tulajdonosai számára biztosított legyen az adatokhoz való hozzáférési jog, a törlés, helyesbítés és az adatkezelés korlátozásához fűződő jog, jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén a tiltakozáshoz való jog, a hozzájárulás visszavonására vonatkozó jog és az adathordozhatóság joga gyakorlásának, valamint az adatkezeléssel szembeni jogorvoslat benyújtásának lehetősége az alábbiak szerint.

Az adatokhoz való hozzáférés joga

Arról, hogy milyen adatokat kezelünk Önről, és ezen adatok kezelésére miért és hogyan kerül sor Társaságunknál, bármikor felvilágosítást kérhet tőlünk. Ha Ön ilyen írásbeli kérelemmel fordul hozzánk, rendelkezésére bocsátjuk az Önről kezelt adatok másolatát, tájékoztatjuk Önt az adatkezelés céljáról, és azokról a címzettekről, akikkel személyes adatait közöljük, az adattárolás tervezett időtartamáról, valamint az adatkezelés során Önt megillető jogokról, és a joggyakorlás szabályairól. 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy adatmásolat kiadása iránti kérelmét csak az adatokat tartalmazó dokumentum első példánya vonatkozásában tudjuk ingyenesen teljesíteni. Ha az adatokról a kérelem teljesítését követően Ön további másolatokat igényel és/vagy rövid időn belül újra azonos tartalommal terjeszti elő kérelmét, úgy a kérelem teljesítéséért külön díjat számíthatunk fel; a fizetendő díj pontos mértékéről kérelmére adott válaszunkban nyújtunk tájékoztatást. 

A későbbi félreértések elkerülése érdekében már most jelezzük, hogy az adatokról készült másolat kiadása iránti kérelmét csak abban az esetben és olyan mértékig tudjuk teljesíteni, amennyiben az nem sérti más természetes személyek jogait és szabadságát.

Jog a kezelt adatok pontosságához, teljességéhez és naprakész voltához

Érintettként Önt is megilleti az a jog, hogy a Társaságunk által Önről kezelt adatok megfeleljenek a pontosság, teljesség és naprakészség követelményeinek. Kérjük, segítse fenti kötelezettségünk teljesítését azzal, hogy amennyiben a korábban Társaságunk rendelkezésére bocsátott adatai időközben megváltoztak, úgy ezt a változást jelezze Társaságunknak írásban, az info@fuvar.hu e-mail címre küldött üzenettel, vagy amennyiben Ön weboldalunkra vagy Applikációnkban regisztrált, úgy saját profiljába belépve.

Az adatok helyesbítéséhez való jog

Ha az Ön tudomására jut, hogy személyes adatait pontatlanul kezeljük, bármikor kérheti azok helyesbítését, vagy az Ön által hiányosnak ítélt adatok kiegészítését a megfelelő, illetve hiányzó adatok egyidejű megadásával. Ehhez nem kell mást tennie, mint ezt e-mailben jelezni nekünk (info@fuvar.hu), vagy pontosítani/kiegészíteni adatait saját profiljában – ha weboldalunkon vagy az Applikációnkban Ön már regisztrált.

Az adatok törléséhez való jog

Ön az alábbi esetek bármelyikének fennállása esetén kérheti, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önről kezelt személyes adatokat:

 • az adatkezelés célja megszűnt;
 • hozzájáruláson alapul adatkezelés esetén Ön a hozzájárulás visszavonása mellett döntött, és nem állapítható meg más jogalap az adatok további kezelésére;
 • jogos érdeken alapuló adatkezelés esetében Ön tiltakozott az adatkezelés ellen és nincs olyan elsőbbséget élvező ok, ami az adatok további kezelését indokolná;
 • jogellenes adatkezelés történt;
 • jogszabály írja elő számunkra az adatok törlését.

Felhívjuk figyelmét, hogy érintettként megilleti Önt az ún. elfeledtetéshez való jog is, mely szélesebb körben biztosítja a személyes adatok hozzáférhetetlenné tételét. Ha ezt a jogát is szeretné gyakorolni, úgy minden lehetséges informatikai megoldást felhasználunk azért, hogy az adatok semmilyen formában ne álljanak a jövőben Társaságunk rendelkezésére. E körben töröljük az Ön adatait tartalmazó elektronikus fájlokat az eltárolt biztonsági mentésekből, tovább, ha adatait esetlegesen papír alapon is kezeltük, úgy egyidejűleg megsemmisítjük az adatokat tartalmazó dokumentumokat is, illetve elvégezzük a személyes adatok anonimizálásához szükséges műveleteket. Kérelme alapján a Társaságunkkal szerződéses kapcsolatban álló adatfeldolgozókat is kötelezzük arra, hogy a nekik átadott, Önről kezelt személyes adatokat szintén töröljék, illetve semmisítsék meg, továbbá jelezzük a velünk együttműködő adatkezelőknek is további intézkedés megtétele érdekében, hogy Ön ilyen tartalmú kérelmet terjesztett elő Társaságunknál.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy adattörlési kérelmét nem tudjuk teljesíteni, ha az adatok további kezelése jogi érdek érvényesítése és védelme, a véleménynyilvánítás és a tájékoztatáshoz való jog gyakorlása, jogszabályi kötelezettség teljesítése vagy feladat végrehajtása, statisztikai, kutatási cél teljesítése miatt, illetve népegészségügyi közérdekből szükséges.

Felhívjuk figyelmét arra is, hogy abban az esetben, ha törlési kérelmét teljesítettük, úgy ezt követően a korábban kezelt személyes adatokat többé már nem tudjuk helyreállítani.

Adatkezelés korlátozásának joga

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatai kezelésének korlátozását is kérheti Társaságunktól az alábbi esetekben és időtartamra:

 • ha az Ön tudomására jut, hogy adatait pontatlanul kezeljük; ebben az esetben a korlátozás a személyes adatok pontosságának ellenőrzéséig kérhető;
 • ha az Ön megítélése szerint jogellenes adatkezelést végzünk, és ezért kifejezetten kéri, hogy személyes adatait ne töröljük;
 • ha már nincs szükségünk az Ön adataira az általunk meghatározott célból, de Ön igényli az adatokat jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében; 
 • ha Ön tiltakozott a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, de kérelme elutasításra került; ilyen esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Társaságunk vagy más harmadik fél jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az Ön oldalán fennálló jogos érdekekkel szemben.

Ha az Ön kérelme megalapozott, úgy az adatkezelés korlátozásáról tájékoztatjuk mindazon címzetteket, akikkel személyes adatait korábban közöltük. Felhívjuk figyelmét arra, hogy ilyen kérelem benyújtása esetén a korlátozással érintett adatokat ugyan nem kezeljük, de továbbra is tároljuk. Abban az esetben azonban, ha az adatok további kezeléséhez Ön hozzájárult, vagy az adatok kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, vagy ha azt más természetes, illetve jogi személy jogainak érdeke, vagy uniós, illetve tagállami közérdek indokolja, úgy személyes adatait – a korlátozási kérelem ellenére – továbbra is kezeljük.

Ha az adatkezelés korlátozásának Ön által megjelölt indoka már nem áll fenn, úgy a korlátozás feloldásáról és annak időpontjáról legkésőbb a feloldást megelőző 15 nappal írásban fogunk tájékoztatást adni.

Az adathordozhatóság joga

Adathordozhatósághoz fűződő joga alapján Önnek lehetősége van arra, hogy azokról a személyes adatokról, melyeket az Ön hozzájárulása vagy a Társaságunkkal kötött szerződés alapján kezelünk, és amelyek vonatkozásában automatizált módon történik az adatkezelés, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban tájékoztatást kérjen és kapjon tőlünk, továbbá jogosult arra is, hogy ezeknek az adatoknak a közvetlen továbbítását kérje egy vagy több, Ön által megjelölt adatkezelő részére.

Ha Ön adathordozhatósági jogát gyakorolja, úgy az Önről kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható és interoperábilis formátumban adjuk át az Ön által meghatározott egy vagy több adatkezelőnek. Felhívjuk figyelmét, hogy Társaságunk nem ellenőrzi azoknak az adatkezelőknek a személyét, akinek az Ön kérése alapján az adatokat továbbítjuk, így az adatait fogadó adatkezelők tevékenységével összefüggésben Önt érő bármely kárért vagy más hátrányos jogkövetkezményért saját felelősségünket kizárjuk. 

Adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás visszavonásának joga

Ahogyan azt már korábban is jeleztük, ha adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán alapul, bármikor dönthet úgy, hogy azt visszavonja. Felhívjuk figyelmét, hogy hozzájárulás visszavonása csak írásban érvényes, azt az info@fuvar.hu e-mail címre kell elküldeni. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben visszavonja a hozzájárulását, úgy ez nem befolyásolja Társaságunk azon adatkezelési tevékenységeinek jogszerűségét, melyet a visszavonásról szóló nyilatkozat kézhezvételét megelőzően végeztünk korábban, az Ön hozzájárulása birtokában.

A hozzájárulás visszavonását követően az Ön adatait töröljük nyilvántartásainkból, kivéve, ha az adatokat Társaságunk más jogalap (pl. szerződés, jogos érdek, jogszabály előírása) mellett is kezeli, illetve, ha a hozzájárulás visszavonásával érintett adatokat szintén az Ön hozzájárulása alapján, de más célból is kezeljük.

Tiltakozás az adatkezelés ellen

Ha az Ön adatait Társaságunk vagy harmadik fél jogos érdeke alapján kezeljük, Ön a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen. Felhívjuk figyelmét arra, hogy ebben az esetben személyes adatait nem kezeljük tovább, feltéve, hogy más jogalap nem áll fenn, ami az adatok kezelését Társaságunk számára lehetővé teszi, vagy adatainak kezelést nem indokolják olyan kényszerítő erejű jogos okok, amelyek elsőbbséget élveznek az Önt érintettként megillető érdekekkel, jogokkal és szabadságokkal szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak

Érintetti kérelmek elbírálása

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatos, illetve az Önt megillető, fenti, A. – H. pontokban felsorolt jogok gyakorlása céljából benyújtott kérelmek elbírálását – azok tartalmától függetlenül – a beérkezést követően haladéktalanul megkezdjük és annak eredményéről írásban, indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kézhezvételtől számított 30 napon belül tájékoztatást nyújtunk Önnel.

A kérelem összetettségére vagy a Társaságunkhoz beérkező, más érintettek kérelmeinek nagy számára hivatkozással a fenti válaszadási határidőt legfeljebb további 2 hónappal meghosszabbíthatjuk. Ha kérelmének megválaszolására előírt határidő meghosszabbítására kerülne sor, úgy erről legkésőbb – a késedelem okának megjelölésével – a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban fogjuk tájékoztatni. Határidő-hosszabbításra nem kerülhet sor akkor, ha kérelme alapján adatvédelmi intézkedés megtételére megítélésünk szerint nincs szükség. Ilyen esetben kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül megválaszoljuk, és egyben tájékoztatjuk arról, hogy miért nem került sor további intézkedések megtételére, illetve arról is, döntésünkkel szembeni milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére.

A kérelem megválaszolása, illetve teljesítése érdekében tett intézkedésekért díjat nem számítunk fel, kivéve abban az esetben, ha kérelme nem megalapozott vagy azt a korábbi kérelem elbírálását követően ismételten, azonos tartalommal terjeszti elő; ilyenkor a kérelem teljesítésével kapcsolatban felmerülő adminisztratív költségekkel arányban álló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel Önnel szemben, melynek pontos mértékéről a kérelem megválaszolásakor fogunk tájékoztatást adni.

Jogorvoslati lehetőségek

Minden esetben törekszünk arra, hogy adatainak kezelése minden tekintetben megfeleljen a jogszerűség, tisztesség és az adatbiztonság követelményének is, ezért, ha bármilyen okból nem lenne megelégedve azzal, ahogy adatait kezeljük, úgy kérjük, forduljon bizalommal munkatársainkhoz a jelen tájékoztató 2. fejezetében részletezett elérhetőségek valamelyikén, vagy lépjen közvetlenül kapcsolatba adatvédelmi tisztviselőnkkel, akinek elérhetősége a tájékoztató 20. fejezetében található. 

Minden esetben írásban küldünk visszaigazolást panasza kivizsgálásának megkezdéséről, és indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezését követő 30 napon belül indokolással ellátott döntésben tájékoztatjuk arról, hogy a vizsgálat milyen eredménnyel zárult.

Ha álláspontja szerint az adatkezelés nem volt jogszerű, úgy panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat. A panasz befogadására és elbírálására, valamint a hatósági eljárás lefolytatására vonatkozó szabályok a www.naih.hu weboldalon találhatók meg. Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a Hatóság döntésével nem értene egyet, vagy a Hatóság a panaszát határidőben nem vizsgálja ki, úgy jogorvoslat érdekében a Hatóság székhelye szerint illetékes bírósághoz (Fővárosi Törvényszék, cím: 1055 Budapest, Markó u. 27., postacím: 1363 Budapest, Pf. 16.) fordulhat. 

Ha az Ön megítélése szerint – adatainak nem megfelelő kezelésével – megsértettük érintetti jogait, úgy jogorvoslatért közvetlenül a Fővárosi Törvényszékhez (cím: 1055 Budapest, Markó u. 27., postacím: 1363 Budapest, Pf. 16.) is fordulhat, vagy saját lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék eljárását is kezdeményezheti. Az illetékes bíróságok elérhetőségeiről az alábbi linken lehet tájékozódni: https://birosag.hu/birosag-kereso. Felhívjuk figyelmét arra, hogy a törvényszék előtt a jogi képviselet kötelező, ezért csak megfelelő jogi képviselet igénybevétele mellett tudja igényét érvényesíteni bírósági úton.

Abban az esetben, ha Társaságunk vagy megbízott adatfeldolgozóink a hatályos adatvédelmi előírásokat be nem tartva kezelik az Ön személyes adatait, és ezzel összefügésben Önt bármilyen kár érné, úgy az illetékes bíróság előtt kártérítés, míg nem vagyoni kár elszenvedése esetén sérelemdíj iránti igényt terjeszthet elő Társaságunkkal vagy megbízott adatfeldolgozóinkkal szemben azzal, hogy az adatfeldolgozó csak akkor felel a kárért, ha nem tartotta be az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásokat vagy az adatkezelő utasításait. Kártérítésre vonatkozó igényét – saját választása szerint – érvényesítheti Társaságunk vagy jogsértő adatfeldolgozónk székhelye szerint, illetve saját lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt is. Az illetékes bíróságot és elérhetőségét az alábbi linkre kattintva találja meg: https://birosag.hu/birosag-kereso.

Kifejezetten felhívjuk figyelmét arra, hogy adatkezeléshez fűződő jogainak gyakorlására vonatkozó kérelmét – az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférések elkerülése érdekében – csak akkor tudjuk teljesíteni, ha az Ön személyazonosságát egyértelműen meg tudjuk állapítani. Ezért kérjük, hogy a kérelmében mindig tüntesse fel legalább nevét és e-mail címét, melyek alapján – a rendelkezésünkre álló adatokkal történő összevetés útján – ellenőrizni tudjuk, hogy a kérelmet valóban Ön terjesztette elő.

Adatbiztonsági intézkedések

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az érintettekről kezelt valamennyi személyes adat megfelelő szintű biztonságban legyen Társaságunknál. A legmegfelelőbb adatbiztonsági intézkedés kiválasztása ezért minden esetben egyedileg, a kezelt adatok vonatkozásában fennálló és valószínűsíthető kockázatok figyelembevétele és értékelése alapján történik. 

A személyes adatok biztonságos kezelése érdekében gondoskodunk arról, hogy a személyes adatok kezelését lehetővé tevő elektronikus nyilvántartások, programok vonatkozásában az adatkezelés időtartama alatt mindvégig biztosított legyen ezek bizalmas jellege, az adatokat tartalmazó elektronikus nyilvántartások, fájlok rendelkezzenek a szükséges védelemmel, továbbá ellenállók legyenek bármilyen jogosulatlan beavatkozás, támadás ellen, vagy véletlen adatmegsemmisüléssel, adatvesztéssel szemben. Társaságunk garantálja, hogy az adatkezeléshez használt nyilvántartások, programok mind az adatkezelési műveletek elvégzéséhez, mind pedig az érintettek jogainak gyakorlásához, érvényesítéséhez szükséges mértékben rendelkezésre állnak.

Társaságunk az adatbiztonsági előírások maradéktalan érvényesülése érdekében valamennyi, az adatok biztonságának megőrzésére bevezetett intézkedés hatékonyságát rendszeresen ellenőrzi, és az ellenőrzések eredményét dokumentált formában értékeli.

Az adatkezelés során alkalmazott rendszereket és eszközöket úgy választottuk ki, hogy azok képesek és alkalmasak legyenek arra, hogy egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az adatokhoz való hozzáférést, illetve az adatok elvesztése vagy megsemmisülése esetén azok megfelelő időn belül történő helyreállítását biztosítsák. Valamennyi adatkezelési művelet megkezdése előtt, valamint az adatkezelés teljes időtartama alatt is folyamatosan figyelemmel követjük és értékeljük a személyes adatok vonatkozásában az adott pillanatban fennálló, valószínűsíthető kockázati tényezőket, különösen azokat a kockázatokat, melyek a Társaságunk által felvett, tárolt vagy más módon kezelt adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítésével, módosításával, elvesztésével vagy az adatok jogosulatlan személyek általi megismerésével járhatnak. 

Társaságunk és adatfeldolgozó partnereink informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen.

Adatkezeléssel érintett tevékenységeink során a személyes adatok biztonságát és védelmét többek között az alábbi intézkedések útján biztosítjuk:

 • az általunk a www.fuvar.hu weboldal és az Applikáció üzemeltetésével összefüggésben alkalmazott informatikai rendszer és hálózat vonatkozásában egyaránt biztosított a csalás, kémkedés, a számítógépes vírusok és egyéb kártevők, az illetéktelen behatolások, illetve a szolgáltatásmegtagadásra vezető támadások elleni védelem (tűzfal alkalmazása, vírusirtó programok telepítése);
 • a személyes adatok kezeléséhez használt elektronikus rendszerek, programok vonatkozásában rendszeresen elvégezzük a szükséges szoftverfrissítéseket;
 • valamennyi személyes adatot tartalmazó elektronikus fájlról napi rendszerességgel biztonsági mentést készítünk;
 • a személyes adatok elektronikus kezeléséhez használt rendszerek úgy kerültek kialakításra, hogy azok folyamatosan és visszakövethető módon regisztrálják az adatokhoz való hozzáférés időpontját, illetve az adatokon műveletet végző személyét; 
 • személyes adatokhoz való hozzáférés kizárólag az erre feljogosított személyek számára, azonosítást követően lehetséges;
 • megfelelő technikai intézkedésekkel biztosítjuk, hogy az érintettek személyes adatait más adatokkal ne lehessen összekapcsolni;
 • főszabály szerint a személyes adatokat csak elektronikus formátumban tároljuk, azonban amennyiben a személyes adatok papír alapú dokumentumokban is rögzítésre kerülnének, úgy e dokumentumokat zárható szekrényekben helyezzük el azzal, hogy e dokumentumokhoz is csak a megfelelő felhatalmazással rendelkező személyek férhetnek hozzá, és csak abban a körben, amennyiben ez feladataik ellátásához feltétlenül szükséges.

Társaságunknál az adatvédelmi előírások érvényesülését adatvédelmi tisztviselő is ellenőrzi, aki az adatkezeléssel kapcsolatban szakmai tanácsokat ad, illetve tájékoztatást nyújt mind munkavállalóink, mind pedig a velünk szerződött adatfeldolgozók, illetve azon partnereink részére, akik önálló adatkezelőként kezelik az érintettek adatait. Kijelölt adatvédelmi tisztviselőnk együttműködik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal, kapcsolattartó pontként szolgál Társaságunk és az érintettek, valamint a felügyeleti hatóság között, továbbá folyamatosan felügyeli és ellenőrzi az adatvédelmi előírásoknak való megfelelést, azok érvényesülését.

Adatvédelmi incidensek kezelése

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a Társaságunk által bevezetett, és a személyes adatok kezelésének teljes folyamata alatt érvényesülő adatbiztonsági intézkedések ellenére is előfordulhatnak olyan sajnálatos és nemkívánatos események, melyek az általunk kezelt személyes adatok védelmét, biztonságát sértik, veszélyeztetik (adatvédelmi incidensek).

Ha Társaságunknál adatvédelmi incidens következne be, úgy – a GDPR előírásaival összhangban – gondoskodunk arról, hogy az incidens haladéktalanul, de legkésőbb annak felfedezésétől számított 72 órán belül bejelentésre kerüljön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé. 

Kérjük, ne lepődjön meg, ha adatvédelmi incidenssel kapcsolatos értesítést kap tőlünk; ilyenkor mi is jogszabályi kötelezettségünket teljesítjük, mely előírja számunkra, hogy érintettként tájékoztassuk Önt azokról az incidensekről, amelyek valószínűsíthetően magas kockázatot jelentenek az adattulajdonosok jogaira és szabadságaira nézve. Ilyen magas kockázat különösen, ha az incidens érzékenynek tekintendő adatkört érint (pl. különleges adatok, érintett pénzügyi helyzetére vonatkozó információk, személyiséglopásra vagy az érinttetek társadalmi megítélésére alkalmas adatok). Fenti levelünkben részletesen tájékoztatni fogjuk Önt az incidens jellegét és következményeit, valamint a következmények kiküszöbölése és az esetleges káros hatások megszüntetése érdekében általunk már megtett vagy kilátásba helyezett intézkedésekről.

Valamennyi, személyes adattal foglalkozó munkatársunktól megköveteljük, hogy az adatvédelmi incidensek mielőbbi felderítése és megszüntetése érdekében az általunk meghatározott intézkedési tervet követve járjanak el. Annak érdekében, hogy az adatkezelés során az esetleges incidensek bekövetkezését minimalizálni tudjuk, és a fenti szabályok érvényesülését a lehető legmagasabb szinten biztosítsuk, rendszeres ellenőrzési műveleteket építettünk be belső folyamatainkba. 

Tájékoztatjuk arról, hogy a személyes adatokat érintő incidensek bejelentése mellett azokról mindig jegyzőkönyvet veszünk fel és külön nyilvántartást vezetünk, amely dokumentumok tartalmazzák az incidensek leírását, minősítését és az érintettekre gyakorolt hatását, valamint azok mielőbbi megszüntetése és nemkívánatos következményei kiküszöbölése érdekében Társaságunk által megtett intézkedéseket is.

Természetesen gondoskodunk arról is, hogy mindazon adatfeldolgozók, akikkel adatkezelési tevékenységünk végzése során együttműködünk, hozzánk hasonlóan az irányadó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően teljesítsék mind az incidensek bejelentésére, mind pedig azok dokumentálására vonatkozó kötelezettségüket. Ezen túlmenően a velük együttműködő önálló adatkezelőktől is elvárjuk, hogy gondoskodjanak az adatvédelmi incidensek megelőzéséről, illetve azok esetleges bekövetkezése esetén az incidensek kezeléséről.

Adatvédelmi tisztviselő

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunknál adatvédelmi tisztviselő működik, akihez személyes adatainak kezelését érintő bármilyen kérdéssel vagy kérelemmel közvetlenül fordulhat az adatvedelem@fuvar.hu e-mail címen.

Valamennyi érintett, akinek személyes adatait kezeljük, jogosult írásban közvetlenül adatvédelmi tisztviselőnket megkeresni, tekintet nélkül arra, hogy érintetti jogát akarja gyakorolni, vagy kérdése, észrevétele merült fel Társaságunk adatkezelési tevékenységét illetően. Az adatvédelmi tisztviselő valamennyi, általunk végzett adatkezelési tevékenység vonatkozásában megfelelő ismeretekkel rendelkezik, így az érintettek számára is megfelelő felvilágosítást, tájékoztatást tud adni.

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan, időbeli korlátozás nélkül módosítsa. 

Ha ilyen módosítást hajtunk végre, arról tájékoztatjuk mindazokat a természetes személyeket, akiket bármely adatkezelési tevékenységünk érint. A módosításról szóló tájékoztatót – a módosítással érintett pontokat és a módosítás hatályba lépésének időpontját is megjelölve – külön figyelemfelhívás mellett weboldalunkon tesszük közzé, továbbá a módosításokat magában foglaló adatkezelési tájékoztatónkat – egységes szerkezetbe foglalva – továbbra is folyamatosan elérhetővé tesszük a weboldalon az érintett személyek számára.

Alkalmazott jogszabályok

A jelen adatkezelési tájékoztató elkészítésekor valamennyi, a Társaságunk által kezelt személyes adat kezelése szempontjából irányadó, kötelező előírást, így különösen az alábbi jogszabályok rendelkezéseit vettük alapul:

 • Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv] hatályon kívül helyezéséről („általános adatvédelmi rendelet” vagy „GDPR”),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”),
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
 • fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fgytv.”)
 • 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól,
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker tv.”),
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számvtv.”)

Jelen dokumentum 2024. 06. 01 napjától hatályos, kihirdetésre 2024. 05. 16 napján került sor.