Általános Szerződési Feltételek

 • I. Preambulum
 • II. Az ÁSZF-ben használt fogalmak magyarázata
 • III. ÁSZF hatálya
 • IV. ÁSZF elérhetősége, módosítása, joghatóság és illetékesség
 • V. Személyes adatok kezelése
 • VI. Szállítmányozó által nyújtott szolgáltatások meghatározása
 • VII. Szállítmányozási jogviszony létrejötte, szerződéskötés technikai lépései
 • VIII. A megbízás teljesítése
 • IX. Küldemény átadása/ felvétele
 • X. Küldemény kiszolgáltatása, visszakézbesítés
 • XI. Utánvétkezelés
 • XII. Szállítmányozással összefüggésben felmerült díjak, költségek és azok megfizetése
 • XIII. Időgarantált szállítmányozási szolgáltatásra vonatkozó eltérő szabályok
 • XIV. Szállítmánybiztosítás
 • XV. Veszélyes vagy különleges kezelést igénylő küldemények
 • XVI. Szállítmányozót megillető zálogjog, visszatartási jog, biztosíték igénylésére vonatkozó jog
 • XVII. Szállítmányozó felelőssége
 • XVIII. Szállítmányozási szerződésből fakadó igények érvényesítése, az igények elévülése
 • XIX. Szállítmányozási jogviszony megszűnése, elszámolás a Felek között
 • XX. Fejlesztési igény
 • XXI. Kedvezmények
 • XXII. Vegyes rendelkezések

Fuvar.hu Kft. által alkalmazott, üzleti partnereknek szóló Általános Szerződési Feltételek

I. Preambulum

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy teljeskörűen szabályozza a Fuvar.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 02-09-083090, székhely: 7626 Pécs, Farkas István utca 3/1. 1. em. 3.) (a továbbiakban: Szállítmányozó) és az általa nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő egyéni vállalkozók, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek, mint megbízók (a továbbiakban: Megbízó) között létrejött szerződéses jogviszony valamennyi általános elemét.

II. Az ÁSZF-ben használt fogalmak magyarázata

Szállítmányozó:

Jelen ÁSZF vonatkozásában szállítmányozónak minősül a Fuvar.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 02-09-083090, székhely: 7626 Pécs, Farkas István utca 3/1., 1. em. 3., adószám: 25977732-2-02).

Megbízó:

Jelen ÁSZF vonatkozásában megbízó az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli egyéb gazdálkodó szervezet, aki/ amely a Szolgáltatást igénybe veszi, és akinek/ amelynek üzleti ügyfélként történő besorolását – a Weboldalon történő regisztráció során– a Szállítmányozó jóváhagyta.

Szolgáltatás:

Mindazon szállítmányozási szolgáltatások – ideértve különösen, de nem kizárólag áru fuvarozásával, gyűjtésével, tárolásával, mozgatásával és terítésével kapcsolatos, illetve a fentiekkel összefüggő közreműködést és tanácsadást –, melyeket a Szállítmányozó az egyes Megbízók számára nyújt az ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint.

Alapszolgáltatás:

A küldemény szállítmányozására irányuló megbízás szerződésszerű ellátásához szükséges valamennyi szolgáltatás, melyek teljesítésére a Szállítmányozó a szállítmányozási alapdíj megfizetése ellenében kötelezettséget vállal.

Kiegészítő szolgáltatás:

Azok a szolgáltatások, melyek teljesítését a Szállítmányozó az alapszolgáltatáson felül, a Megbízó erre irányuló kifejezett igénye esetén, külön díj megfizetése ellenében vállalja.

Áru:

Minden olyan dolog, melyet a Megbízó vagy harmadik személy küldeményként történő továbbítás céljából bocsátott a Szállítmányozó rendelkezésére. Veszélyes áru: Minden olyan áru, amely hivatalosan veszélyes árunak minősül, ideértve azokat is, amelyek veszélyesek, gyúlékonyak, radioaktívak, amelyeknek károsító, vagy sérülést okozó jellegük van, vagy ilyen árukká válhatnak.

Értéktárgy:

Nemesfémek, érmék, pénz, értékpapírok, drágakövek, ékszerek, antik tárgyak, festmények, egyéb művészeti alkotások és ezekhez hasonló jellegű ingóságok.

Keretszerződés:

Szállítmányozó által kínált szolgáltatások igénybevétele tárgyában a Megbízó és a Szállítmányozó elektronikus úton kötött megállapodása, amelyben a Felek a közöttük fennálló szállítmányozási jogviszonyt keretjelleggel szabályozzák.

Egyedi szerződés:

A Keretszerződés hatálya alatt a Megbízó és Szállítmányozó között elektronikus úton létrejött megállapodás, amelyben a Felek rögzítik az adott szállítmányozási feladat pontos meghatározását, teljesítésének határidejét, a Megbízónak a szállítmányozás ellátásával kapcsolatos egyedi elvárásait, valamint a fizetendő szállítmányozási díj összegét.

Weboldal:

A Szállítmányozó által üzemeltett online felület, amely a https://fuvar.hu URL cím alatt érhető el és amely elsődlegesen a szállítmányozásra vonatkozó megbízások érvényes leadására és visszaigazolására, valamint kezelésére szolgál.

Küldemény:

Mindazon áruk, értéktárgyak, melyek szállítmányozására a Szállítmányozó a jelen ÁSZF alapján létrejövő egyedi szerződések alapján kötelezettséget vállal. Szállítmányozó a Weboldalon folyamatosan közzéteszi azon áruk és értéktárgyak listáját, melyek a szállítmányozásból ki vannak zárva.

Rendeléskezelő felület:

A Weboldalon elvégzett regisztrációt, majd bejelentkezést követően elérhető felület, melyen keresztül a Megbízó a szállítmányozási feladatok teljesítésére vonatkozó megbízást tud adni a Szállítmányozó részére.

Körméret:

A küldemény hosszúságának, szélességének és magasságának összege, centiméterben meghatározva. Kisméretű küldemény: Az a küldemény, ami méretei, illetve súlya alapján a Szállítmányozó által meghatározott „S” és „M” kategóriákba sorolható.

Megfelelő biztosíték:

Olyan biztosíték, mely a végrehajtási láncban résztvevőknél várhatóan felmerülő költségek legalább 10%-kal növelt összegét eléri, és alkalmas arra, hogy azt a Szállítmányozó minden további, a Megbízó vagy harmadik személy ellen folytatott érvényesítési eljárás nélkül, azonnal igénybe vegye.

Észszerű biztosíték:

Olyan biztosíték, amit a Megbízó pénzben vagy bankgarancia biztosításával szolgáltat, és az a biztosíték érvényesítésével járó szokásos költségeket is alapul véve eléri legalább a Szállítmányozó lejárt és nem vitatott követelésének 10%-kal növelt összegét.

III. ÁSZF hatálya

ÁSZF személyi hatálya

Jelen ÁSZF kiterjed a Szállítmányozó és a Megbízó között a szolgáltatás igénybevételével létrejövő szállítmányozási jogviszonyokra.

ÁSZF időbeli hatálya

Jelen ÁSZF annak kihirdetésével lép hatályba, és annak visszavonásáig vagy módosításáig hatályban marad.

ÁSZF területi hatálya

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi, a Szállítmányozó által Magyarország területén nyújtott, valamint a magyarországi felvételi, vagy kiszolgáltatási helyet érintő szolgáltatásra.

ÁSZF tárgyi hatálya

Jelen ÁSZF teljeskörűen szabályozza a Szállítmányozó és a Megbízó között, a Szolgáltatás igénybevételével létrejövő szállítmányozási jogviszonyt.

A Szállítmányozó és a Megbízó között a jelen ÁSZF előírásainak megfelelően létrejött keret-, és egyedi szerződések teljesítésével összefüggésben felmerült vitás kérdések elbírálására a jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak.

Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy – eltérő megállapodás hiányában – a jelen ÁSZF hatálya nem terjed ki azokra a jogviszonyokra, melyek vonatkozásában a Felek egyedi szállítmányozási feltételekben állapodtak meg, függetlenül attól, hogy az adott jogviszony az ÁSZF hatálybalépése előtt vagy azt követően keletkezett.

Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy a jelen ÁSZF alapján létrejövő szállítmányozási jogviszonyokra a Megbízó által esetlegesen kialakított saját általános szerződési feltételei nem alkalmazhatók.

IV. ÁSZF elérhetősége, módosítása, joghatóság és illetékesség

Szállítmányozó biztosítja, hogy a Megbízó az ÁSZF elfogadását megelőzően annak tartalmát megismerhesse, értelmezhesse. Szállítmányozó az ÁSZF mindenkor hatályos szövegét a Weboldalon közzéteszi.

Szállítmányozó fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor egyoldalúan módosítsa. Szállítmányozó a módosított ÁSZF-et legalább annak hatálybalépését megelőző 15 (tizenöt) nappal a Weboldalon közzéteszi.

A jelen ÁSZF által nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a közúti árutovábbítási szerződésekről szóló 120/2016. (VI.7.) Korm. rendelet, a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, valamint saját számlás közúti áruszállítási tevékenységről szóló 261/2011. (XII.7.) Korm. rendelet, valamint a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény rendelkezései alkalmazandók, továbbá nemzetközi elemet tartalmazó szállítmányozás esetén a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről (CMR) szóló Egyezményben foglaltak megfelelően irányadók.

A Szállítmányozó által a szolgáltatásnyújtással összefüggésben végzett személyes adatkezelési tevékenységek tekintetében az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezései irányadók.

Felek a közöttük létrejött szállítmányozási jogviszonyból fakadó vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalások útján, peres eljáráson kívül kívánják rendezni. Amennyiben a felek közötti tárgyalások nem vezetnek eredményre, vagy a vitarendezés előreláthatólag sikertelen, úgy a felek kikötik a Székesfehérvári Járásbíróság (8000 Székesfehérvár, Dózsa György út 1.), illetve a Székesfehérvári Törvényszék (8000 Székesfehérvár, Dózsa György út 1.) kizárólagos illetékességét. Abban az esetben, ha a pertárgy értéke eléri vagy meghaladja a 3.000.000,- forint összeget, úgy a Felek - külön figyelemfelhívó tájékoztatás után - alávetik magukat a Budapesti Ügyvédi Kamara Elnöksége által ajánlott Mintaszabályzat szerint megalakuló és eljáró eseti választottbíróság kizárólagos döntésének. Az eseti választottbíróság tagjait a Budapesti Ügyvédi Kamara tagjaként a Magyar Ügyvédi Kamara által vezetett névjegyzékbe bejegyzett ügyvédek közül választják. Az eljáró választottbírók száma 3 (három). Az eljárás során a magyar nyelvet kell alkalmazni.

V. Személyes adatok kezelése

Szállítmányozó szavatosságot vállal arra, hogy a szolgáltatásnyújtással összefüggésben tudomására jutó személyes adatokat az irányadó adatvédelmi jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli.

Szállítmányozó szavatol továbbá azért, hogy a jelen szerződés teljesítése során végzett adatkezelési tevékenysége mindenben megfelel az Európai Unió és a Tanács 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletének (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.), a Szállítmányozó így különösen, de nem kizárólagosan megfelelő jogalappal rendelkezik a személyes adatok kezeléséhez, az adatkezelési tevékenységet jogszerű cél elérése érdekében végzi, ezen cél eléréséhez feltétlenül szükséges ideig és adatkör vonatkozásában.

Szállítmányozó felhívja az adatkezeléssel érintett természetes személyek figyelmét arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő jogaikat a Szállítmányozóval, mint adatkezelővel szemben a Szállítmányozó által közzétett Adatkezelési tájékoztatóban részletezett módon gyakorolhatják.

A Szállítmányozó által végzett adatkezelési tevékenységek részletszabályait a Szállítmányozó által elkészített és a Weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató tartalmazza, mely közvetlenül elérhető az alábbi linken: https://fuvar.hu/privacy

VI. Szállítmányozó által nyújtott szolgáltatások meghatározása

A jelen ÁSZF-ben írtak szerint létrejövő szállítmányozási szerződés alapján a Szállítmányozó a saját nevében, a Megbízó javára küldemény továbbításával összefüggő szerződések megkötésére és ezzel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére, a Megbízó pedig szállítmányozási díj fizetésére köteles.

Szállítmányozó szavatol azért, hogy a szolgáltatást a lehető legmagasabb szakmai színvonalon, az irányadó sztenderdekkel összhangban nyújtja a Megbízó részére. Szállítmányozó rendelkezik mindazon szakmai felkészültséggel és technikai feltételekkel, melyek szükségesek a szolgáltatásnyújtás körében felmerülő valamennyi feladat teljesítéséhez. Szállítmányozó a szolgáltatásnyújtás során saját belső eljárásrendje szerint jár el azzal, hogy köteles a szállítmányozási feladatokat folyamatosan, a tőle elvárható legnagyobb gondossággal ellátni, és tevékenységét úgy megszervezni, hogy biztosítsa a szállítmányozási feladat szakszerű ellátását – a Megbízó érdekeinek elsődlegessége és a gondos feladatellátás követelményének megtartása mellett.

A Szállítmányozó fenntartja magának a jogot arra, hogy az általa kínált bizonyos szolgáltatások igénybevételét az általa előzetesen meghatározott feltételek teljesítése esetén tegye lehetővé a Megbízók számára.

Szállítmányozó felhívja a Megbízó figyelmét, hogy a jelen ÁSZF alapján nyújtott szállítmányozási szolgáltatás nem terjed ki a Megbízó küldeményeinek becsomagolására, felcímkézésére, illetve raktározására. A küldemények csomagolásáról, felcímkézéséről és raktározásáról a Megbízó köteles gondoskodni. A küldemények csomagolásának és felcímkézésének hiányából, hiányosságából, illetve pontatlanságából eredő valamennyi kárért a Szállítmányozó kizárja a felelősségét.

Megbízó jogosult megbízást adni a Szállítmányozónak arra, hogy küldeményeit komplett rakományként szállítmányozza. Ebben az esetben a Szállítmányozó a küldeményeket mások küldeményeitől elkülönülten, a szállítmányozási feladat ellátásához használt gépjármű teljes és kizárólagos igénybevételével továbbíttatja.

VII. Szállítmányozási jogviszony létrejötte, szerződéskötés technikai lépései

Szállítmányozó tájékoztatja a Megbízót, hogy a Szállítmányozó és a Megbízó között, a Weboldalon keresztül megkötésre kerülő szerződések nem minősülnek írásba foglaltnak. Szállítmányozó a Megbízó általi regisztráció és az egyes megbízások leadása során .log fájlokat rögzít és tárol, mely alapján utólag visszakövethető a szerződések megkötésének folyamata és azok tartalma. A Felek között létrejövő szállítmányozási szerződések nyelve magyar.

A. Keretszerződés létrejöttének feltételei

Szállítmányozó és a Megbízó között, a szolgáltatás(ok) igénybevételére irányuló szállítmányozási keretjogviszony akkor jön létre, amikor a Megbízó regisztrál a Szállítmányozó Weboldalán, és ezzel egyidejűleg elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

Az érvényes regisztráció feltétele, hogy a Megbízó a Weboldal regisztrációs felületén megadjon egy e-mail címet és egy jelszót, továbbá a szerződés teljesítéséhez szükséges azonosító adatait.

Szállítmányozó felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy a Weboldalon történt regisztráció eredményeként – amennyiben azt a Szállítmányozó elektronikus úton visszaigazolta – a Megbízó és a Szállítmányozó között szállítmányozási keretszerződés jön létre a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint. Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Megbízó figyelmét, hogy a keretszerződés létrejöttének feltétele, hogy a Megbízó a regisztráció során – az erre szolgáló jelölőnégyzet kipipálásával – kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismerje el a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

Szállítmányozó felhívja a Megbízó figyelmét, hogy a Weboldalon történő sikeres regisztráció hiányában a Megbízó érvényesen nem tud megbízást adni a Szállítmányozó számára az egyes szállítmányozási feladatok teljesítésére.

A regisztráció megtörténtét követően a Megbízó e-mail címének és jelszavának megadásával, vagy Google fiókjának használatával – amennyiben ilyen fiókkal a Megbízó rendelkezik – tud bejelentkezni a Weboldalra, ahol a megbízás teljesítéséhez szükséges adatokat meg tudja adni. Szállítmányozó felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy Google fiók használatával történő bejelentkezés esetén a Megbízó, vagy a Megbízó képviseletében eljáró személy Google fiókjához tartozó profilban rögzített személyes adatok (név, e-mail cím, nyelvi beállítások, profilkép) a Google által átadásra kerülnek a Szállítmányozó részére.

Szállítmányozó felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy a Weboldal zárt felületéhez való hozzáférést lehetővé tevő, a Megbízó által választott e-mail cím és jelszó bizalmas információnak minősül, és a Megbízó köteles megtenni mindazon intézkedéseket, melyek segítségével megakadályozható, hogy ezen információk illetéktelen harmadik személyek tudomására juthassanak. A Szállítmányozó semmilyen körülmények között nem ellenőrzi azt, hogy a Weboldal zárt felületére a Megbízó nevében belépő személyek jogszerűen jutottak-e a hozzáférési adatok birtokába, továbbá a Szállítmányozó nem köteles annak vizsgálatára sem, hogy a Megbízó nevében a Weboldal zárt felületére belépő személyek rendelkeznek-e megfelelő felhatalmazással a Megbízótól a szállítmányozási keretszerződés jelen ÁSZF szerinti megkötésére, valamint egyedi megbízások adására a Rendeléskezelő felületen keresztül. Jogosultan harmadik személyek által – a hozzáférési adatok birtokában – a Rendeléskezelő felületen adott megbízásokért, illetve az így létrejövő egyedi szállítmányozási szerződésből a Megbízó oldalán keletkező kötelezettségek teljesítéséért – illetve az esetlegesen felmerült károkért – a Megbízó kizárólagosan felelős.

B. Egyedi szerződés létrejöttére vonatkozó feltételek

A Felek között egyedi szerződés akkor jön létre, amikor a Megbízó a Weboldalra való bejelentkezést követően elérhető Rendeléskezelő felület használatával, elektronikus úton megbízást ad a Szállítmányozó részére az általa meghatározott szállítmányozási feladatok ellátására, és a megbízás teljesítését a Szállítmányozó a jelen ÁSZF-ben írtak szerint elvállalja.

Szállítmányozó felhívja a Megbízó figyelmét, hogy a jelen ÁSZF értelmében a szállítmányozási feladat teljesítésére vonatkozó megbízás kizárólag abban az esetben minősül érvényesnek, ha annak leadása a Rendeléskezelő felületen keresztül történt.

Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy amennyiben az adott szállítmányozási feladat teljesítésére vonatkozó, a Rendeléskezelő felületen keresztül adott megbízást a Szállítmányozó elektronikus visszaigazoló üzenet útján elvállalja, úgy a Megbízó és a Szállítmányozó között létrejön az egyedi szállítmányozási szerződés, mely szerződés alapján a Megbízónak a szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan – annak Szállítmányozó általi teljesítése esetén – fizetési kötelezettsége keletkezik.

C. Szállítmányozás teljesítéséhez szükséges adatok megadása

A Megbízó a Rendeléskezelő felületen az alábbi – a küldemény felvételéhez, továbbításához és kiszolgáltatásához elengedhetetlenül szükséges – adatok megadásával tudja rögzíteni az egyes megbízásokat:

1. A küldemény kategóriája

Megbízó köteles megjelölni, hogy a Küldemény melyik kategóriába tartozik. Szállítmányozó felhívja a figyelmet arra, hogy a Weboldal a Megbízó által kiválasztott kategória alapján jeleníti meg az elérhető szolgáltatásokat. Szállítmányozó külön felhívja a Megbízó figyelmét, hogy az 1 kg össztömeget el nem érő küldemények szállítmányozására vonatkozó megbízás esetén a küldemény súlyát 1 kg-ban kell megadni.

Szállítmányozó tájékoztatja a Megbízót, hogy az egyes kategóriák a küldemény méretei (szélesség, hosszúság, magasság), maximális körmérete és súlya szerint kerültek meghatározásra. A különböző kategóriákhoz tartozó paramétereket a Szállítmányozó a Rendeléskezelő felületen jeleníti meg. Szállítmányozó fenntartja magának a jogot arra, hogy az egyes kategóriák paramétereit egyoldalúan módosítsa, a Megbízó előzetes tájékoztatása mellett.

2. A küldemény adatai

Megbízó köteles megadni a küldemény egyedi azonosítóját, súlyát, az utánvét összegét forintban (ha releváns), biztosítási értékét forintban, kisméretű küldemény esetén annak törékeny és/vagy amorf jellegét (ha releváns).

3. A küldemény felvételére vonatkozó adatok

>Megbízónak tájékoztatnia kell a Szállítmányozót arról, hogy a küldemény felvétele postán, csomagponton vagy Megbízó által megadott felvételi címen történik. Szállítmányozó felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy postai, vagy csomagponti küldeményfelvételre kizárólag kisméretű küldemények szállítmányozására vonatkozó megbízás adása esetén van lehetőség. Postai küldeményfelvétel választása esetén a Megbízó köteles megadni a visszakézbesítési címet, míg akkor, ha a Szállítmányozónak telephelyen kell felvennie a küldeményt, úgy a telephely pontos címét.

4. A küldemény címzettjének adatai

Megbízó köteles megadni a küldemény kiszolgáltatásához elengedhetetlenül szükséges címzetti adatokat, valamint a szállítási/kiszolgáltatási cím adatait, mely adatok köréről a Szállítmányozó minden esetben a Rendeléskezelő felületen tájékoztatja a Megbízót.

Szállítmányozó felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy kisméretű küldemény szállítmányozására vonatkozó megbízás adása esetén a Megbízó köteles a Rendeléskezelő felületen megadni a küldemény szállítási/kiszolgáltatási módját is.Szállítmányozó a Rendeléskezelő felületen folyamatosan közzéteszi azon kiszolgáltatási módokat, melyek közül a Megbízó kiválaszthatja a számára legmegfelelőbb opciót.

5. A szállítmányozási feladat teljesítéséhez szükséges további adatok

Szállítmányozó felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy a kisméretű küldemények szállítmányozását az általa igénybe vett közreműködők útján végzi. Szállítmányozó a Rendeléskezelő felületen keresztül tájékoztatja a Megbízót ezen közreműködők személyéről.

Szállítmányozó fenntartja magának a jogot arra, hogy az általa kínált egyes szolgáltatások igénybevételét bizonyos feltételek teljesítése esetén tegye lehetővé, illetve ezen szolgáltatások elvállalása és teljesítése esetén a szállítmányozási alapdíjon felül további díjat számítson fel a Megbízóval szemben. Ezen feltételekről, valamint a fizetendő külön díj összegéről a Szállítmányozó a Megbízót a Rendeléskezelő felületen a megbízás teljesítésére vonatkozó utasítás adását megelőzően külön tájékoztatja.

1. Egyedi fuvar azonosító

Megbízó által meghatározott azonosító, amely a szállítmányozás tárgyát képező rakomány Megbízó általi azonosításának megkönnyítését szolgálja. A szállítmányozás teljesítésének ezen adat megadása nem feltétele.

2. Kezdőpont adatok

Megbízó köteles megadni azt a dátumot, illetve időpontot, amikor a Szállítmányozó a szállítmányozási feladat teljesítését köteles megkezdeni. A Megbízó köteles megadni azt a címet is, ahol a Szállítmányozó a rakomány fuvarozásához használt gépjárművet a megadott időpontban köteles kiállítani.

3. Kapcsolattartó adatok

Megbízó köteles megjelölni azt a személyt és elérhetőségi adatait, akivel a Szállítmányozó, illetve az által a teljesítésbe bevont közreműködők a feladat teljesítése érdekében közvetlenül kapcsolatba tudnak lépni.

Szállítmányozó felhívja a Megbízó figyelmét, hogy a Rendeléskezelő felület rendszere kizárólag abban az esetben engedélyezi az egyes megbízások rögzítését, ha a Megbízó a rendszer által kötelezően kitöltendőként megjelölt adatokat hiánytalanul megadta.

Megbízó köteles a szállítmányozási szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat hiánytalanul és pontosan megadni. Szállítmányozó nem köteles a Megbízó által közölt adatok, információk valódiságát, helyességét, pontosságát ellenőrizni. A hiányos, vagy pontatlan adatszolgáltatásból fakadó következmények kizárólag a Megbízót terhelik.

Szállítmányozó felhívja a Megbízó figyelmét, hogy amennyiben a megbízás teljesítésének elvállalását követően válik nyilvánvalóvá a Szállítmányozó számára, hogy a Megbízó valótlan adatokat adott meg, úgy a Szállítmányozó jogosult az erről való tudomásszerzést követően a megbízás teljesítését visszautasítani.

A Szállítmányozó lehetőséget biztosít a webáruházat üzemeltető Megbízó számára, hogy a Rendeléskezelő felületen történő manuális adatbevitel helyett egy ún. API (alkalmazásprogramozási felület) segítségével egyszerűsítse, automatizálja az egyes szállítmányozási feladatokhoz kapcsolódó adatok felöltését és elküldését a Szállítmányozó részére. Ez esetben az egyes szállítmányozási feladatokhoz kapcsolódó címadatokat a rendszer automatikusan lekérdezi a Megbízó webshopjának adatbázisából, így a Megbízónak csak azt kell ellenőriznie, hogy az adatok helyesen kerültek-e rögzítésre, majd ezt követően a Rendeléskezelő felületen megbízást adhat a szállítmányozási feladat elvégzésére. Az API integráció elvégzéséhez szükséges fejlesztői dokumentáció a https://app.fuvar.hu/integration linken érhető el

a Megbízók számára. Megbízó a Rendeléskezelő felületen át tudja tekinteni az általa oda feltöltött egyedi megbízások fő adatait és azok állapotát, és a Szállítmányozó biztosítja számára, hogy az egyes szállítmányozások részletes adataihoz is hozzáférjen.

D. Utasítás adás a megbízás teljesítésére, a megbízás elvállalása

Megbízó a Rendeléskezelő felületen a szállítmányozási feladat teljesítéshez szükséges adatok megadásával egyidejűleg utasítást adhat a Szállítmányozónak a megbízás teljesítésére. A Megbízó jogosult továbbá arra is, hogy az adott szállítmányozás teljesítésére ne az adatrögzítéssel egyidőben, hanem egy későbbi időpontban adjon utasítást a Szállítmányozónak.

Megbízó módosíthatja, illetve törölheti az általa feltöltött szállítmányozási feladatokat mindaddig, amíg a megbízás teljesítésére vonatkozó utasítását le nem adta a Rendeléskezelő felületen keresztül. Az utasítás leadását követően a Megbízó a feltöltött szállítmányozási feladatot már nem módosíthatja, kizárólag arra van lehetősége, hogy elálljon az egyedi szállítmányozási szerződéstől; elállás esetén a XIX. fejezetben rögzített feltételek az irányadók.

Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy azt követően, hogy utasítást adott a megbízás teljesítésére a Szállítmányozónak, a Weboldal rendszere e-mailben automatikusan visszaigazolja annak a Szállítmányozóhoz történő beérkezését és tartalmát, ez azonban a Szállítmányozó oldalán még nem keletkeztet a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó kötelezettséget.

Szállítmányozó a megbízásban szereplő szállítmányozási feladat elvállalásáról külön e-mail üzenetben értesíti a Megbízót. Szállítmányozó felhívja a Megbízó figyelmét, hogy kizárólag az adott szállítmányozás elvállalásáról értesítő e-mail kézhezvétele után jogosult a szolgáltatás nyújtását követelni a Szállítmányozótól.

Szállítmányozó fenntartja magának a jogot arra, hogy komplett rakomány szállítmányozására vonatkozó megbízás elvállalását bármikor indokolási kötelezettség nélkül megtagadja. Szállítmányozó felhívja a Megbízó figyelmét, hogy a Megbízó által leadott utasítások, illetve a Szállítmányozó által küldött visszaigazolások akkor tekinthetők megérkezettnek, ha azok hozzáférhetővé válnak a címzett felek számára.

Szállítmányozót nem terheli semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolást tartalmazó e-mail üzenet azért nem érkezik meg a Megbízóhoz, mert az általa megadott e-mail cím nem megfelelő, vagy az üzenet nem kézbesíthető a Megbízó postafiókjának telítettsége miatt.

Szállítmányozó biztosítja a Megbízó számára azon küldemények címiratainak a Rendeléskezelő felületről való letöltését, melyek szállítmányozását a Szállítmányozó a jelen ÁSZF szerint elvállalta.

VIII. A megbízás teljesítése

Szállítmányozó garanciát vállal a Megbízó által leadott utasításban megjelölt, és az általa elvállalt szállítmányozási feladat teljesítésére azzal, hogy a Szállítmányozó nem felel azért, ha a küldemény kiszolgáltatása a Megbízónak és/vagy a címzettnek felróható okból nem lehetséges.

Szállítmányozó szavatosságot vállal azért, hogy a szállítmányozási feladat teljesítéséért az utasítás leadásának időpontjában érvényes díjakat számítja fel.

A szállítmányozásra vonatkozó megbízás teljesítése során a Szállítmányozó a Megbízó érdekeit képviseli azzal, hogy e kötelezettségbe nem tartozik bele az olyan magatartás tanúsítása és/vagy olyan magatartástól való tartózkodás, amellyel a Szállítmányozó saját magának vagy harmadik személyeknek kárt, költségeket, vagy egyéb hátrányt okozna.

Szállítmányozó a Megbízó külön értesítése nélkül gondoskodhat az áru, vagy annak egy része fuvarozásáról, megválaszthatja az áru mozgatása, betárolása, raktározása és fuvarozása során alkalmazandó eszközöket, útvonalakat és eljárásokat, illetve ezeket meg is változtathatja.

Szállítmányozó a Megbízó utasításai szerint jár el azzal, hogy az utasítások szakszerűtlenségére a Megbízó figyelmét köteles felhívni. A célszerűtlen, szakszerűtlen, hiányos, hibás és késedelmesen adott utasítások következményeit a Megbízó viseli.

Ha a Megbízó az utasítást a figyelmeztetés ellenére fenntartja, a Szállítmányozó a szállítmányozási szerződéstől elállhat, azt felmondhatja, vagy a szállítmányozási feladatot a Megbízó kockázatára, biztosíték adását követően elláthatja. Ha a Megbízó a biztosíték adásával késlekedik, úgy ennek valamennyi következményét maga köteles viselni.

Szállítmányozó az utasítás teljesítését megfelelő biztosíték adásához kötheti. Ha a Megbízó nem ad megfelelő biztosítékot, a Szállítmányozó az utasítás teljesítését megtagadhatja. A Szállítmányozó a kapott biztosítékkal – annak igénybevételét vagy a Megbízó teljesítését követően – köteles haladéktalanul elszámolni.

Szállítmányozó a Megbízó utasításától akkor térhet el, ha ezt a Megbízó érdeke – a rendelkezésre álló adatok alapján – megköveteli, és a Megbízó előzetes értesítésére már nincs mód azzal, hogy az eltérésről a Megbízót késedelem nélkül értesíteni kell. Szállítmányozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértésére vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

Megbízó köteles megtéríteni, illetve a Szállítmányozó kérésére megfelelő időben előlegezni az utasítás teljesítésével kapcsolatban felmerült költségeket.

Ha a Megbízó a megbízást úgy módosítja, hogy azt a Szállítmányozó nem tudja teljesíteni, a Szállítmányozó jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani, és követelheti a szállítmányozási díj megfizetését, valamint felmerült költségeinek megtérítését.

Ha a Megbízó olyan utasítást adott, amely szerint a küldeményt harmadik személy rendelkezésére kell tartani, úgy az utasítás nem vonható vissza akkor, amikor a harmadik személyt a küldeménnyel kapcsolatos rendelkezési jog már megilleti. A harmadik személy rendelkezéséből fakadó következmények, így különösen a károk és költségek a Megbízót terhelik.

Ha a Szállítmányozó kért, de nem kapott utasítást a Megbízótól az általa megjelölt határidőben, úgy a Szállítmányozó saját belátása szerint intézkedhet. Ennek során Szállítmányozó saját kárának és költségeinek elkerülése, illetve minimalizálása mellett a Megbízó kárának enyhítését és az észszerűségi szempontokat is köteles figyelembe venni. Mindazon károkért, melyek az utasítás elmulasztásából a Szállítmányozónál és/vagy a Megbízónál keletkeznek, kizárólag a Megbízó felel.

Szállítmányozó köteles a Megbízót a megbízás teljesítését akadályozó és/vagy a megbízás módosítását igénylő körülményről e-mailben vagy a Rendeléskezelő felületen keresztül tájékoztatni.

Szállítmányozó előre nem látható körülmények bekövetkezése esetén köteles a Megbízó érdekeinek megfelelően eljárni azzal, hogy az ezzel összefüggésben felmerülő többletköltségeket és díjakat a Megbízó köteles viselni.

Szállítmányozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szállítmányozással közvetlenül összefüggő hatósági rendelkezéseket ismeri és betartja. Szállítmányozó ezen túlmenően nem felel más hatósági rendelkezés, így különösen az egyes országok export- és importszabályozásával kapcsolatos előírások betartásáért.

Szállítmányozó jogosult a küldeményt gyűjtőforgalomban továbbíttatni, kivéve, ha ez ellen a Megbízó kifejezetten tiltakozik, vagy ha a Megbízó a komplett rakomány szállítmányozására adott megbízást.

Szállítmányozó jogosult a megbízást – egészben vagy részben – maga teljesíteni. Amennyiben a Szállítmányozó a megbízást maga teljesíti, úgy erről tájékoztatja a Megbízót.

Megbízó a szállítmányozási szerződés teljesítéséről a Rendeléskezelő felületen tud tájékozódni. Szállítmányozó lehetőséget biztosít a Megbízónak arra, hogy az adott szállítmányozási feladat teljesítésének folyamatát is nyomon kövesse, a Rendeléskezelő felület erre a célra kialakított menüpontjába belépve.

IX. Küldemény átadása/ felvétele

A postán, vagy csomagponton feladásra kerülő kisméretű küldemények esetén a Megbízó köteles gondoskodni arról, hogy a Szállítmányozó közreműködője részére ezen küldemények átadásra kerüljenek.

A Szállítmányozó a nem postán feladott kisméretű küldeményeket a szállítmányozási feladat elvállalásának visszaigazolását követő 2 (kettő) munkanapon belül veszi fel. A küldemények felvételére munkanapokon, 8:00 és 17:00 óra között kerül sor. A küldeményfelvétel időpontját a Szállítmányozó egyoldalúan jogosult meghatározni azzal, hogy erről köteles a Megbízót előzetesen tájékoztatni.

Megbízó jogosult megbízást adni a Szállítmányozó részére több küldemény egyidejű szállítmányozására vonatkozóan is azzal, hogy ebben az esetben a megbízás elvállalásának és teljesítésének feltétele, hogy valamennyi érintett küldemény felvételi címe és időpontja megegyezzen.

Szállítmányozó felhívja a Megbízó figyelmét, hogy a jelen ÁSZF legfeljebb 40 kg össztömegű és maximum 300 cm körméretű küldemény szállítmányozására vállal kötelezettséget azzal, hogy a küldemény leghosszabb oldala ebben az esetben sem haladhatja meg a 240 cm hosszúságot.Szállítmányozó kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a Megbízó több küldemény egyidejű szállítmányozására ad megbízást, úgy a megbízás Szállítmányozó általi elvállalásához, illetve teljesítéséhez a fenti méretbeli követelményeknek az érintett küldemények összméretét és össztömegét figyelembe véve is teljesülniük kell.

Szállítmányozó felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy amennyiben Megbízó által megadott adatok alapján a küldeményt átvételi ponton (pl. posta, csomagautomata, csomagpont) kell kiszolgáltatni, úgy a Szállítmányozó egyoldalúan jogosult meghatározni, hogy ilyen esetben milyen paraméterekkel rendelkező küldemények esetében vállal kötelezettséget a szállítmányozás teljesítésére. Szállítmányozó tájékoztatja a Megbízót, hogy a Rendeléskezelő felületet úgy alakította ki, hogy minden egyes küldemény kategóriánál csak azok a kiszolgáltatási módok jelenjenek meg, melyeket a Megbízó – a küldemény paraméterei alapján – jogosult kiválasztani.

Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Megbízó figyelmét, hogy abban az esetben, ha a küldemények felvételekor válik nyilvánvalóvá a Szállítmányozó számára, hogy egy adott küldemény bármelyik mérete vagy az egyidejűleg felvételre kerülő több küldemény összesített méreteinek bármelyike (szélesség/magasság/hosszúság/súly/körméret) meghaladja a Megbízó által kiválasztott kategóriához tartozó paramétereket, úgy a Szállítmányozó jogosult megtagadni a szállítmányozás teljesítését azzal, hogy ez nem minősül szerződésszegésnek a Szállítmányozó részéről, és a Megbízó semmiféle kártérítést, kártalanítást vagy más kárpótlást nem jogosult a Szállítmányozótól követelni.

Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy a Szállítmányozó az alábbi esetek bármelyikének fennállása esetén is jogosult megtagadni a küldemény szállítmányozását:

 • ha a küldemény felvételéhez és/vagy annak címzett részére történő kiszolgáltatásához a küldemény lépcsőn történő mozgatása szükséges, és a lépcső bármilyen okból balesetveszélyesnek minősül (ideértve különösen, de nem kizárólag a korlát hiányát, a lépcső szabványoktól eltérő kialakítását, a felületi síkosságot); vagy
 • ha a küldemény felvételéhez és/vagy annak a címzett részére történő kiszolgáltatásához a küldemény lépcsőn történő mozgatása szükséges, és a lépcső, illetve a lépcsőház kialakítása miatt nem teljesülnek a biztonságos szállítás feltételei.

Szállítmányozó tájékoztatja a Megbízót, hogy a 31,5 kg-ot meg nem haladó össztömegű küldemény kézi be-és kirakodását a jármű vezetője önállóan végzi, és a küldemény kiszolgáltatása ebben az esetben közvetlenül kézbesítési cím első zárható ajtaja előtt történik. 

A küldemény átadásakor a Szállítmányozó jogosult, de nem köteles – a küldemény darabszámának kivételével – a küldemény tényleges adatait megállapítani, és a küldemény sértetlen állapotát megvizsgálni.

Amennyiben a küldemény ellenőrzés során megállapított adatai a megbízás adataitól eltérnek, úgy a Szállítmányozó a Megbízót e körülményről haladéktalanul értesíti és közli vele, hogy a létrejött szerződés adatai és az átadott küldemény adatai nem felelnek meg egymásnak.Szállítmányozó a küldemény sérülésének tényét ugyancsak jelzi a Megbízónak. Szállítmányozó felhívja a Megbízó figyelmét, hogy az általa közölt eltérésből fakadó következmény, így különösen a késedelem, a fizetendő díjak vagy a költségek összegének növekedése, illetve a küldemény sérült/hiányos jellegéből fakadó károk viselése a Megbízót terhelik.

Szállítmányozó nem köteles a küldeményt csomagolni, kötegelni, a csomagolást javítani, vagy a küldemény fizikai állapotát érintő egyéb intézkedést megtenni. Ez alól kivételt képeznek azok az esetek, amikor a küldemény mások személyét és/vagy vagyonát veszélyezteti. Ilyen esetekben a Megbízó köteles a veszélyeztetés megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket felhívásra, és a közölt határidőben elvégezni, vagy ha ezen intézkedéseket a Szállítmányozó teszi meg, úgy részére az ezzel összefüggésben felmerült költségeket megtéríteni.

Megbízó felel azért, hogy a küldeményen a szállítmányozási feladat teljesítéséhez szükséges információk, így különösen a küldemény címzettjének adatai szerepeljenek. Megbízó ezen kötelezettségének a Rendeléskezelő felületről letölthető címirat küldeményen való elhelyezésével eleget tehet. Amennyiben a Megbízó e-mailben vagy telefonon keresztül jelzi a Szállítmányozó részére, hogy igényt tart olyan papírra, melynek segítségével a címiratot annak kinyomtatását követően egyszerűen fel tudja ragasztani a küldemény csomagolására, úgy ezt a Szállítmányozó külön díj felszámítása nélkül biztosítja a Megbízó számára.

Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy az alábbi esetek bármelyikének fennállása esetén a küldemény felvételére, illetve címzettnek történő kiszolgáltatására nem a Megbízó által megadott felvételi, illetve kézbesítési címen, hanem a szállítmányozásra használt gépjármű parkolási helyén kerül sor:

 • ha a Megbízó által megadott felvételi és/vagy kiszolgáltatási cím az útviszonyok miatt a küldemény kézi mozgatásával nem közelíthető meg, vagy
 • ha a Megbízó által megadott felvételi és/vagy kiszolgáltatási cím megközelítése munka-, és/vagy vagyonvédelmi okokból kockázatot jelent a Szállítmányozóra, illetve annak közreműködőire nézve.

Megbízó vállalja, hogy a felvételi címen a Szállítmányozó által egyoldalúan meghatározott, és a Megbízóval előzetesen közölt időpontban biztosítja a szállítmányozási feladat tárgyát képező küldemények átadását a Szállítmányozó, illetve annak közreműködői részére.Szállítmányozó kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy kizárólag a Megbízót terheli a felelősség azért, ha a küldemény szállítmányozásra történő átvétele a Megbízónak felróható okból meghiúsul, azaz ha a Szállítmányozó vagy annak közreműködője a küldeményt sem az előzetesen meghatározott és Megbízóval közölt időpontban, sem az azt követő 15 (tizenöt) percen belül nem tudja átvenni – ideértve különösen, de nem kizárólag azt az esetet, ha a Megbízó nem készíti elő feladásra a küldeményt vagy ha a Megbízó, illetve képviselője vagy meghatalmazottja a felvételi címen nem található meg.

X. Küldemény kiszolgáltatása, visszakézbesítés

Szállítmányozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízótól átvett, illetve felvett küldeményt a címzett részére a megbízás elvállalásának visszaigazolásától számított 4 (négy) munkanapon belül – ide nem értve azt az esetet, ha a Megbízó a XIII. fejezet szerinti időgarantált szolgáltatást veszi igénybe – kiszolgáltatja. A Szállítmányozó által vállalt határidő alatt azt az időtartamot kell érteni, amely alatt a Szállítmányozó első alkalommal kísérli meg a küldemény kiszolgáltatását a címzettnek. A Szállítmányozó fenntartja magának a jogot arra, hogy a kiszolgáltatásra vállalt határidőtől indokolt esetben egyedileg eltérjen. Eltérés esetén a Szállítmányozó köteles erről a körülményről a Megbízót haladéktalanul tájékoztatni.

Kisméretű küldemények szállítmányozására adott megbízás esetén, amennyiben a küldemény első kiszolgáltatása sikertelen, úgy a Szállítmányozó az ismételt kiszolgáltatást a sikertelen kiszolgáltatás időpontjától számított 5 (öt) munkanapon belül kísérli meg. Szállítmányozó fenntartja magának a jogot arra, hogy a küldemény ismételt kiszolgáltatására a jelen ÁSZF-ben meghatározott határidőt indokolt esetben egyedileg módosítsa azzal, hogy erről köteles a Megbízót haladéktalanul tájékoztatni.

Amennyiben a Megbízó a Rendeléskezelő felületen megadja a küldemény címzettjének telefonszámát és/vagy e-mail címét, úgy a Szállítmányozó vállalja, hogy a címzettet a küldemény kiszolgáltatásáról annak tervezett időpontját legalább 2 (kettő) órával megelőzően, SMS-ben, e-mailben és/vagy telefonon értesíti.

Kisméretű küldemények szállítmányozására adott megbízás esetén, amennyiben a küldemény kiszolgáltatása első alkalommal sikertelennek bizonyul, úgy a Szállítmányozó erről, valamint az ismételt kiszolgáltatás időpontjáról e-mailben vagy SMS-ben küld értesítést a címzett részére.

Nem terheli a Szállítmányozót a felelősség abban az esetben, ha a címzett értesítése és/vagy a küldemény címzettnek történő kiszolgáltatása azért sikertelen, mert a Megbízó a küldemény szállítmányozására vonatkozó utasítás adásakor a Rendeléskezelő felületen helytelen vagy valótlan információkat adott meg.

Ha a küldemény átvételére jogosult címzett az átvételkor elmulasztja a küldemény csomagolása épségét megvizsgálni, vagy az átvételkor írásban nem közli a Szállítmányozóval – a hiány, vagy sérülés természetének megjelölésével – az általa felfedezett áruhiányt, vagy sérülést, akkor vélelmezni kell, hogy az áru jó állapotban és szerződésszerűen került kiszolgáltatásra. Ha az áruhiány, vagy sérülés nem felismerhető a küldemény csomagolása alapján, az árut sérülésmentes állapotban kiszolgáltatottnak kell tekinteni, kivéve, ha a címzett az áru kiszolgáltatását követő 7 (hét) napon belül írásbeli fenntartást tesz a Megbízó felé. Szállítmányozó fenntartja magának a jogot arra, hogy a fent írtak alapján szerződésszerűen kiszolgáltatott küldemények vonatkozásában címzetti fenntartást csak abban az esetben fogadja el, ha Megbízó igazolja egyrészről, hogy azt a címzett nála írásban a küldemény tényleges kiszolgáltatásától számított 7 (hét) napon belül jelezte, másrészről pedig azt, hogy az áru a Szállítmányozónak történő átadás időpontjában sérülésmentes volt.

Szállítmányozó felhívja a figyelmet arra, hogy egészségvédelmi okokból nem vállal kötelezettséget sem a címzettnek kiszolgáltatott küldemény kicsomagolására, sem annak a csomagolási hulladéknak az elszállítására, ami a küldemény címzett általi kicsomagolásának eredményeként keletkezik. Ha a Szállítmányozó a vállalt határidőben sem az első, sem a második alkalommal nem tudja a küldeményt a címzettnek kiszolgáltatni, úgy a küldeményt a sikertelen második kézbesítést követően visszaszállítja a Megbízó által megadott felvételi címre.

Kisméretű küldemények szállítmányozására adott megbízás esetén, amennyiben a küldemény kiszolgáltatását a Szállítmányozó közreműködői végzik, úgy a küldeményt közreműködők a második sikertelen kiszolgáltatás időpontjától számítva az általuk meghatározott időtartamig és átvételi helyen őrzik, mely időtartam alatt a címzett a küldeményt az őrzés helyén átveheti. Szállítmányozó közreműködője a küldemény személyes átvételének lehetőségéről a címzettet a sikertelen kiszolgáltatáskor hátrahagyott értesítő útján tájékoztatja. A fenti őrzési határidő eredménytelen elteltét követően a Szállítmányozó közreműködője útján visszaszállítja a küldeményt annak felvételi címére. A kisméretű küldemények jelen fejezetben írt őrzési idejét, illetve a küldemények átvételnek helyszínét – valamennyi közreműködő vonatkozásában – a Szállítmányozó által közzétett hirdetmény tartalmazza.

Megbízó már jelen ÁSZF elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a részére a sikertelen kiszolgáltatás miatt visszakézbesített küldeményeket a Szállítmányozótól átveszi. Szállítmányozó felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy amennyiben nem tesz eleget a visszakézbesített küldemények átvételére vonatkozó kötelezettségének, úgy az ezzel összefüggésben a Szállítmányozónál felmerült valamennyi költséget kizárólagosan köteles viselni.

Szállítmányozó kifejezetten felhívja továbbá a Megbízó figyelmét arra, hogy amennyiben a Megbízó nem veszi át a neki visszaszállított nagyméretű küldeményeket, úgy a Szállítmányozó azokat az átadás meghiúsulásától számított 30 (harminc) napig őrzi a 1023 Budapest, Komjádi Béla utca 1. szám alatt található raktárában, mely időtartam alatt a Megbízó a küldeményt a fenti címen a Szállítmányozóval előzetesen egyeztetett időpontban személyesen átveheti. Ha a 30 (harminc) napos őrzési határidő is eredménytelenül telik el, úgy a Szállítmányozó jogosult a Megbízó által át nem vett küldeményeket felbontani és – saját választása szerint – értékesíteni vagy megsemmisíteni azzal, hogy az értékesítés esetén a Szállítmányozó csak azon költségek megfizetését követelheti a Megbízótól, melyeket a küldemények értékesítéséből befolyó összeg nem fedez. Megbízó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az át nem vett küldemények értékesítése vagy megsemmisítése miatt nem jogosult a Szállítmányozóval szemben semmilyen jogcímen igényt érvényesíteni.

Amennyiben a küldemény visszakézbesítésre kerül a Megbízónak, úgy a Szállítmányozó jogosult a XII. fejezetben meghatározott mértékű díjat felszámítani, mely a szállítmányozási alapdíjon felül fizetendő.

Kisméretű küldemények szállítmányozására adott megbízás esetén a Megbízó kiegészítő szolgáltatásként igénybe veheti az ún. cserecsomag szolgáltatást, melynek keretében a Szállítmányozó vállalja, hogy – közreműködői útján – a kisméretű küldemény címzettnek történő kiszolgáltatásával egyidejűleg a címzettől átvesz egy másik kisméretű küldeményt, és azt a Megbízó részére a felvételi címen kiszolgáltatja.Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy a cserecsomag szolgáltatás teljesítését jogosult megtagadni akkor, ha a cserecsomagként szállítmányozandó küldemény kiszolgáltatási címe eltér a Megbízó által megadott felvételi címtől, vagy ha az nem felel meg a küldeményekkel szemben a jelen ÁSZF által támasztott követelményeknek – ideértve többek között, ha a cserecsomag csomagolása hiányzik vagy nem megfelelő, illetve ha abban olyan áruk találhatók, melyek szállítmányozása a jelen ÁSZF szerint kizárt.

XI. Utánvétkezelés

Szállítmányozó vállalja, hogy a küldemény pénzbeli ellenértékét, melyet a Megbízó a megbízási feladat teljesítésére vonatkozó utasításadáskor határoz meg, a címzettől átveszi és az ellenérték összegével az utánvétkezelésre vonatkozó szabályok szerint a Megbízóval elszámol.

Az utánvét összegek elszámolása és azok Megbízó részére történő kifizetése hetente utólag banki átutalás útján történik, legkésőbb a tárgyhetet követő első munkanapon.

Szállítmányozó biztosítja, hogy amennyiben a megbízás a küldemény címzett részére utánvétel különszolgáltatással történő eljuttatására vonatkozik, úgy a címzett a küldemény Megbízó által meghatározott ellenértékét készpénzzel és bankkártyával is kiegyenlítheti.

Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy nem vállal kötelezettséget a küldemény szállítmányozására akkor, ha a küldemény pénzbeli ellenértéke, melyet a Szállítmányozónak a címzettől át kell vennie a kiszolgáltatás során, a bruttó 500.000,- forint összeget meghaladja.

Szállítmányozó felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy amennyiben a címzett a küldemény ellenértékének kiegyenlítéséhez a Szállítmányozó által biztosított bankkártyás fizetés lehetőségét veszi igénybe, úgy a Szállítmányozó jogosult külön díjat felszámítani, mely a szállítmányozási alapdíjon és az utánvétkezelési külön díjon felül terheli a Megbízót. Az utánvétkezelési díj, valamint a bankkártyás fizetési lehetőség biztosításáért felszámított díj mindenkor aktuális összegét a Szállítmányozó a Weboldalon külön hirdetményben teszi közzé.

Megbízó a Rendeléskezelő felületen folyamatosan nyomon tudja követni az utánvétek kezelését. Szállítmányozó a Rendeléskezelő felületen megjeleníti az aktuális utánvét-kezelési időszakban a címzett(ek)nek kiszolgáltatott küldemények alapján kifizetésre váró utánvét(ek) összegét, a beszedésre váró utánvétek teljes összegét, valamint heti rendszerességgel riportokat készít a Megbízó részére kifizetett utánvétek összegéről.

XII. Szállítmányozással összefüggésben felmerült díjak, költségek és azok megfizetése

Azzal, hogy a szállítmányozási feladat teljesítésére a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon megbízást ad, Megbízó tudomásul veszi és elfogadja, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik a szállítmányozási alap-, pótlólagos-, és külön díjak vonatkozásában.

A szállítmányozási alap-, pótlólagos-, valamint az egyes külön díjak összegét a Szállítmányozó által a Weboldalon közzétett hirdetmények tartalmazzák. Szállítmányozó felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy a hirdetményekben feltüntetett díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák.

Szállítmányozó tájékoztatja a Megbízót, hogy a küldemények továbbításáért felszámított szállítmányozási alapdíj összegének meghatározásakor kisméretű küldemény esetén a küldemény méreteit, súlyát és kiszolgáltatási módját veszi alapul. 

A szállítmányozási feladat teljesítéséhez szükséges adatok megadását, illetve a Szállítmányozó által kínált kiegészítő szolgáltatások Megbízó általi kiválasztását követően a Szállítmányozó a Rendeléskezelő felületen megjeleníti a Megbízó által fizetendő szállítmányozási díj pontos összegét.

Szállítmányozó fenntartja magának a jogot arra, hogy a szállítmányozási díjakat egyoldalúan megváltoztassa azzal, hogy a díjmódosításról köteles legalább 15 (tizenöt) nappal a módosítás hatályba lépése előtt írásban tájékoztatni a Megbízót. Ha a Megbízó a díjmódosítást nem fogadja el, úgy a módosítás hatálybalépéséig jogosult a jelen ÁSZF-et azonnali hatállyal, írásban felmondani. Ha a Megbízó a jelen ÁSZF-et a fenti határidő alatt nem mondja fel, úgy kell tekinteni, hogy a díjmódosítást elfogadta.

Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy a mindenkor érvényes szállítmányozási alap-, pótlólagos-, illetve külön díjakon felül jogosult üzemanyag felárat is felszámítani minden egyes elvégzett szállítmányozási feladat vonatkozásában, a feladott küldemények méretkategóriájától függetlenül.

Szállítmányozó felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy az üzemanyag felár mértékének meghatározásakor a gázolaj Nemzeti Adó-és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) által az adott évre vonatkozóan hivatalosan közzétett (https://nav.gov.hu/ugyfeliranytu/uzemanyag/) literenkénti bruttó árát veszi alapul. Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy amennyiben a NAV a gázolaj hatósági és piaci árát is közzéteszi, úgy a Megbízó által fizetendő üzemanyag felár mértékének meghatározásakor a gázolaj hatósági ára kizárólag abban az esetben irányadó, ha a Szállítmányozó, illetve a Szállítmányozó által a feladat teljesítése körében igénybe vett közreműködő(k) jogosult(ak) a hatósági árszinten üzemanyagot vásárolni.

Szállítmányozó tájékoztatja a Megbízót, hogy az üzemanyag felár számításának alapja minden esetben a Megbízó által fizetendő szállítmányozási alapdíj nettó összege, mértékét pedig az alábbi táblázat szemlélteti.

Üzemanyag felár
<=400 HUF 10%
401 - 420 HUF 11%
421 - 440 HUF 12%
441 - 460 HUF 13%
461 - 480 HUF 14%
481 - 500 HUF 15%
501 - 520 HUF 16%
521 - 540 HUF 17%
541 - 560 HUF 18%
561 - 580 HUF 19%
581 - 600 HUF 20%
601 - 620 HUF 21%
621 - 640 HUF 22%
641 - 660 HUF 23%
661 - 680 HUF 24%
681 - 700 HUF 25%
Nettó 700 Ft felett minden további 20 Ft-os literenkénti áremelés +1% -kal emeli az üzemanyag felár mértékét.

Szállítmányozó fenntartja magának a jogot arra, hogy nemzetközi szállítmányozási feladat ellátására vonatkozó megbízás elvállalása esetén a fenti, belföldi szállítmányozásra irányadó mértéktől eltérő üzemanyag felár mértéket állapítson meg és alkalmazzon. Szállítmányozó az üzemanyag felár alkalmazásáról, illetve annak pontos mértékéről köteles a Megbízót az egyedi szállítmányozási jogviszony létrejöttét megelőzően tájékoztatni.

Szállítmányozó az adott hónapban irányadó üzemanyag felár mértékét mindig közzéteszi a hónap első munkanapján a Weboldalon azzal, hogy a Szállítmányozó által ekként kihirdetett üzemanyag felár mérték az adott hónap utolsó napjáig érvényes és alkalmazandó.

Szállítmányozó tájékoztatja a Megbízót, hogy az általa teljesített szállítmányozási feladat kapcsán felmerült és a Megbízó által fizetendő szállítmányozási díjat és a felszámított üzemanyag felár összegét a Szállítmányozó a számlarészletezőn külön tételként szerepelteti.

Amennyiben a Szállítmányozó törékeny küldemény szállítmányozását végzi, és a Megbízó a küldemény különleges kezelését kérte, úgy a Szállítmányozó jogosult e szolgáltatásért külön díjat felszámítani, mely az alapdíjon felül fizetendő, és amelynek mindenkor aktuális összegét a Szállítmányozó a Weboldalon közzétett hirdetményben határozza meg.

Utánvétkezelésért a Szállítmányozó jogosult külön díjat felszámítani, melynek összegét a Weboldalon közzétett hirdetmény tartalmazza. Megbízó az utánvétkezelés díját szállítmányozási alapdíjon felül köteles megfizetni.

Cserecsomag szolgáltatás igénybevétele esetén a Szállítmányozó jogosult külön díjat felszámítani, melynek összegét a Weboldalon közzétett hirdetmény tartalmazza. Megbízó ezt a díjat is a szállítmányozási alapdíjon felül köteles megfizetni.

Amennyiben a küldeményt a címzett nem veszi át, és azt a Szállítmányozónak vissza kell kézbesítenie a Megbízó részére, úgy ezen visszakézbesítésért a Szállítmányozó jogosult külön díjat felszámítani, ami a szállítmányozási alapdíjon felül fizetendő. A visszakézbesítés díjának mindenkor aktuális összegét a Szállítmányozó által a Weboldalon közzétett hirdetmény tartalmazza.

Szállítmányozó az időgarantált szállítmányozásért külön díjat számít fel, mely díj mindenkor aktuális összegét a Weboldalon közzétett hirdetményben teszi közzé, továbbá arról a Megbízót a Rendeléskezelő felületen keresztül is tájékoztatja. Az időgarantált szállítmányozás díja az alapdíjon felül fizetendő.

Szállítmányozó a Megbízó által igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő szállítmányozási díjat havonta, utólag számlázza ki a Megbízónak. Megbízó a szállítmányozási díj összegét a számla kiállításától számított 8 (nyolc) napon belül köteles megfizetni.

Megbízó fizetési kötelezettségét nem érinti az, ha a Megbízó harmadik személy fizetését ígéri. Abban az esetben, ha a Megbízó által megjelölt harmadik személy nem teljesít, úgy a Szállítmányozó követeléseit a Megbízó köteles megfizetni. Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy a Megbízó, illetve az általa megjelölt harmadik személy sem beszámításra, sem visszatartásra nem jogosult a Szállítmányozó követeléseivel szemben.

Megbízó a Rendeléskezelő felületen folyamatosan nyomon tudja követni az aktuális, valamint a korábbi számlázási időszakokban a Szállítmányozó által felszámított díjakat. Szállítmányozó a Rendeléskezelő felületen megjeleníti az általa kiállított számlák végösszegét, a számlák fizetési határidejét. Megbízó a számlákat a Rendeléskezelő felületről is letöltheti, továbbá azt a Szállítmányozó a tárgyhónapot követően e-mailben is elküldi a Megbízónak.

Ha a szállítmányozási díj kiegyenlítésére határidőben nem kerül sor, úgy a Megbízó köteles megfizetni a Szállítmányozó részére mindazon többletköltségeket, melyek a szállítmányozási díj késedelmes megfizetéséből erednek, köteles továbbá késedelmi kamatot is fizetni, melynek alapja a megbízási díj bruttó összege, mértéke pedig a késedelembe esés időpontjában irányadó jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke.

Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Megbízó figyelmét, hogy amennyiben az esedékes díjak megfizetését a Megbízó akár egyetlen alkalommal is elmulasztja, úgy a Szállítmányozó az új és már folyamatban lévő szállítmányozási feladatok tekintetében észszerű biztosítékot kérhet. Szállítmányozó különösen abban az esetben jogosult biztosítékot kérni, ha a Megbízó már korábban is esett fizetési késedelembe, vagy ha a küldemény értéke a szállítmányozás várható költségeit nem fedezi.

Szállítmányozó kifejezetten felhívja továbbá a Megbízó figyelmét arra, hogy amennyiben a Megbízó a szállítmányozási díj megfizetésével 30 (harminc) napot meghaladó késedelembe esik, vagy díjfizetési kötelezettségét egyáltalán nem teljesíti, úgy a Szállítmányozó jogosult a szolgáltatásnyújtás korlátozására (ideértve különösen, de nem kizárólag a területi korlátozással elvállalt szállítmányozást), illetve felfüggesztésére mindaddig, amíg a Megbízó esedékes díjfizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget nem tesz.Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy a korlátozás, illetve a felfüggesztés időtartama alatt – annak Szállítmányozó általi feloldásáig – a Megbízó a Rendeléskezelő felületen küldemény szállítmányozására vonatkozó új megbízást nem tud adni.

A fent írtakon túlmenően a Szolgáltató fenntartja továbbá magának a jogot arra is, hogy a Megbízó 30 (harminc) napot meghaladó díjfizetési késedelme esetén a Szállítmányozó által a címzettektől átvett, a Megbízót megillető utánvét összegek kifizetését a Megbízó lejárt és esedékes szállítmányozási díjtartozásának maradéktalan kiegyenlítéséig megtagadja.

Amennyiben a Szállítmányozó a szolgáltatásnyújtás korlátozását, illetve felfüggesztését a Megbízó fizetési késedelme miatt első alkalommal rendeli el, úgy a fizetési kötelezettség teljesítése esetén Szállítmányozó ezen korlátozás, illetve felfüggesztés feloldásáért külön díjat nem számít fel.Szállítmányozó felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy amennyiben a Megbízó ismételten díjfizetési késedelembe esik, úgy az erre tekintettel elrendelt korlátozás, illetve felfüggesztés feloldásáért a Szállítmányozó külön díjat jogosult felszámítani, melynek összege 8.000,- forint valamennyi elrendelt korlátozás, illetve felfüggesztés esetében. Ezt a díjat a Szállítmányozó havonta utólag számlázza ki a Megbízónak.

Megbízó köteles legkésőbb a szállítmányozási szerződés megszűnésekor mentesíteni a Szállítmányozót a megbízás alapján harmadik személyekkel szemben vállalt kötelezettségei alól, valamint megtéríteni a Szállítmányozó szükséges, hasznos, és indokolt költségeit.

XIII. Időgarantált szállítmányozási szolgáltatásra vonatkozó eltérő szabályok

Időgarantált szállítmányozási szolgáltatás keretében kisméretű küldemények esetén a Szállítmányozó arra vállal kötelezettséget, hogy a küldemény kiszolgáltatását a címzett részére annak igazolt felvételét követő munkanap 18:00 órájáig garantáltan megkísérli.Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy a jelen fejezetben írt időgaranciát kizárólag a kisméretű küldemény kézbesítésének első alkalommal történő megkísérlése körében vállalja.

Szállítmányozó tájékoztatja a Megbízót, hogy amennyiben az időgarantált szolgáltatást több küldemény egyidejű szállítmányozása körében kívánja igénybe venni, úgy ennek feltétele az, hogy

 • valamennyi érintett küldemény megfeleljen – a küldemények jellegétől függően – a kisméretű küldeménnyel szemben támasztott követelményeknek, mely követelményeket a Szállítmányozó előre meghatározott és arról a Megbízót a Rendeléskezelő felületen keresztül tájékoztatja, és
 • a Megbízó valamennyi küldeményt ugyanabban az időpontban adja át a Szállítmányozó részére.

Szállítmányozó felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy az időgarantált szállítmányozási szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szándékát köteles jelezni a Rendeléskezelő felületen, a szállítmányozási feladat teljesítésére vonatkozó adatok megadásakor; ennek elmulasztása esetén a Szállítmányozó nem kötelezhető arra, hogy a küldemények továbbítását és kiszolgáltatását a jelen fejezetben írt határidő alatt garantáltan megkísérelje, illetve komplett rakomány szállítmányozása esetén a felvételi címen a gépjárművet a megadott időablakban kiállítsa.

Megbízó köteles a szállítmányozási szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat hiánytalanul és pontosan megadni a Szállítmányozó részére. Szállítmányozó nem köteles a Megbízó által közölt adatok, információk valódiságát, helyességét, pontosságát ellenőrizni. A hiányos, vagy pontatlan adatszolgáltatásból fakadó következmények kizárólag a Megbízót terhelik.

A megbízás teljesítésére vonatkozó írásbeli utasítás elküldését követően a Szállítmányozó 1 (egy) munkanapon belül igazolja vissza írásban, e-mail útján az utasításban szereplő szállítmányozási feladat elvállalását.

Szállítmányozó felhívja a Megbízó figyelmét, hogy kizárólag azt követően jogosult arra, hogy a szolgáltatás nyújtását követelje a Szállítmányozótól, hogy a Megbízótól kapott utasításban szereplő szállítmányozási feladat elvállalásáról a Szállítmányozó írásban – e-mail útján – nyilatkozott.

Szállítmányozó külön felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy az időgarantált szolgáltatás igénybevételéért a Megbízó a szállítmányozási alapdíjon felül a XII. fejezetben rögzítettek szerinti külön díjat is köteles megfizetni azzal, hogy ezt a díjat a Szállítmányozó jogosult minden egyes küldemény után felszámítani, melynek jelen fejezet szerinti szállítmányozására a Megbízó utasítást ad.

Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy az időgarantált szolgáltatás igénybevételéért fizetendő alap-, és külön díjra a Szállítmányozó abban az esetben is jogosulttá válik, ha a Szállítmányozó a küldemény kiszolgáltatását – a küldemény jellegétől függően – a jelen fejezet szerint vállalt határidő alatt igazoltan megkísérelte, de a küldemény címzettnek történő kiszolgáltatása a Szállítmányozónak fel nem róható okból meghiúsult.

Szállítmányozó köteles az időgarantált szállítmányozásért a felszámított szállítási díj kétszeresével megegyező összeget átalány-kártérítés címén megfizetni a Megbízónak az alábbi esetek bekövetkezése esetén:

 • ha a kisméretű küldemény kiszolgáltatásának első alkalommal történő megkísérlésére az egyedi szerződésben vállalt határidő alatt nem kerül sor a Szállítmányozónak felróható okból;

Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a Szállítmányozó az átalány-kártérítés összegét a Megbízó által fizetendő szállítmányozási alapdíj összegében jóváírja.

XIV. Szállítmánybiztosítás

Szállítmányozó a küldemény biztosítására az alábbiak szerint vállal kötelezettséget. Biztosítási kötelezettsége alapján a Szállítmányozó a küldemény felvételét követő elvesztése, megsemmisülése, sérülése vagy hiányossága esetén a küldemény Megbízó által megadott értékével megegyező összegű kártérítést fizet a Megbízónak. A biztosítás díját a Megbízó által megfizetett szállítmányozási díj tartalmazza akkor, ha a küldemény értéke a bruttó 50.000,- forintot nem haladja meg. Amennyiben a Megbízó bruttó 50.000,- forint összeget meghaladó értékű küldemény szállítmányozására ad megbízást a Szállítmányozónak, úgy a Megbízó külön díj megfizetése ellenében magasabb összegű küldeménybiztosítást igényelhet. Ezen igényét a Megbízónak a szállítmányozási feladat teljesítésére vonatkozó utasításadáskor, a Rendeléskezelő felületen vagy külön e-mail üzenetben kell jeleznie a Szállítmányozó felé, a küldemény értékének hitelt érdemlő igazolása mellett.

XV. Veszélyes vagy különleges kezelést igénylő küldemények

Az alábbi küldeményeket csak a Szállítmányozóval történt előzetes, kifejezett és írásbeli megállapodás alapján lehet a Szállítmányozónak vagy megbízottjának átadni:

 • más küldeményekre, egyéb dolgokra és személyekre veszélyes küldemények,
 • gyors romlásnak kitett küldemények,
 • bármely okból érzékeny vagy különleges kezelés igénylő küldemények.

Megbízó a küldemény veszélyes, gyorsan romló, érzékeny, vagy különleges kezelést igénylő jellegét köteles a Szállítmányozó megbízásakor a Rendeléskezelő felületen keresztül jelezni, és a küldemény speciális jellegét köteles a küldeményt kísérő okmányokon és magán a küldeményen is feltüntetni.

Ha a Megbízó a küldemény speciális jellegére vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, a Szállítmányozó jogosult minden olyan intézkedést megtenni, amely a küldemény speciális jellegéből fakadó következmények, veszélyek elhárításához szükséges. A Megbízó a Szállítmányozó fenti intézkedését elfogadja és vállalja, hogy az intézkedéssel összefüggésben felmerült költségeket a Szállítmányozónak megtéríti.

Megbízó köteles közölni a Szállítmányozóval a küldemény veszélyességének az adott fuvarozási ág szerinti megjelölését és a veszély elkerüléséhez szükséges információkat. Ennek elmulasztásából, a nyilatkozat alkalmatlanságából, késedelmességéből fakadó minden kárért a Megbízó kizárólagosan felel, továbbá ilyen esetben a Szállítmányozó a küldemény felvételét is megtagadhatja.

Amennyiben a Megbízó törékeny küldemény szállítmányozására ad megbízást, úgy a Szállítmányozó a Megbízó kifejezett kérelme esetén, melyet a Rendeléskezelő felületen tud jelezni a Szállítmányozónak, a XII. fejezetben meghatározott mértékű külön díj felszámítása mellet gondoskodik a küldemény biztonságos, nem halmozott csomagként történő szállításáról.

Szállítmányozó felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy még erre vonatkozó külön megállapodás alapján sem vállal kötelezettséget azon veszélyes és/vagy különleges kezelést igénylő árukat, értéktárgyakat tartalmazó küldemények szállítmányozására, melyek a Szállítmányozó által a Weboldalon közzétett hirdetményben kerültek felsorolásra (szállítmányozásból kizárt áruk).

XVI. Szállítmányozót megillető zálogjog, visszatartási jog, biztosíték igénylésére vonatkozó jog

Szállítmányozót díjai és költségei biztosítására zálogjog illeti meg azokon a dolgokon, amelyek a szállítmányozással kapcsolatban birtokába kerültek, vagy amelyekkel okmányok útján rendelkezik. A zálogjog a Szállítmányozónak Megbízóval szemben fennálló, más szállítmányozási szerződésből származó lejárt és nem vitatott követelését is biztosítja. A Szállítmányozó zálogjogát bírósági eljárás nélkül is érvényesítheti.

Ha a Megbízó fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a Szállítmányozó saját esedékes szolgáltatását a Megbízó esedékes fizetési kötelezettségének teljesítéséig vagy megfelelő biztosíték nyújtásáig visszatarthatja. A Szállítmányozó jogosult a szerződést felmondani, ha a Megbízót a díjfizetésre vagy a biztosítékadásra legalább 8 (nyolc) napos teljesítési határidővel felszólította, azonban ennek ellenére a Megbízó a szállítmányozási díjat nem fizette vagy megfelelő biztosítékot nem adott.

Szállítmányozó a Megbízótól, harmadik személyek követelésének veszélye esetén, megfelelő biztosítékot követelhet. Ha a Megbízó a felhívás ellenére megfelelő biztosítékot nem ad, úgy a Szállítmányozó a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződést jogosult felmondani.

XVII. Szállítmányozó felelőssége

Szállítmányozó felelősséggel tartozik azért, ha megbízás teljesítése során nem a megfelelő gondossággal jár el, vagy a célszerű intézkedések megtételét elmulasztja. Ilyen esetben a Szállítmányozó köteles megtéríteni az áru elvesztése, vagy megsérülése következtében keletkezett kárt, valamint a gondossági kötelezettség megszegésével közvetlen összefüggésben Megbízónál jelentkező közvetlen pénzügyi veszteséget.

Ha a Szállítmányozó felelőssége megállapítható, kártérítési kötelezettsége a küldeményben keletkezett kárra és a kár megállapításával közvetlenül összefüggő költségekre korlátozódik.

A Szállítmányozó a küldeményben bekövetkezett kárért fuvarozóként akkor felel, ha

 • a küldeményt maga fuvarozta;
 • a küldeményt gyűjtőforgalomban továbbíttatta és a kár ezen okból keletkezett;
 • a birtokában lévő küldemény elveszik vagy károsodik.

Ha a Szállítmányozó fuvarozóként felel, felelősségére a ténylegesen alkalmazott fuvarozási módra a belföldi fuvarozási-ágazati jogszabályok alkalmazandók. Ha ezen jogszabályok a felelősségkorlátozásról nem rendelkeznek, úgy az ÁSZF jelen XVII. fejezetében részletezett előírások az irányadók.

Ha nem állapítható meg, hogy a kár melyik fuvarozási mód tartama alatt keletkezett, úgy a Szállítmányozó felelősségének mértékét az összetett fuvarozásban alkalmazott fuvarozási módok szabályai közül aszerint kell meghatározni, amelyik a Megbízóra nézve a legelőnyösebb.

Jelen ÁSZF alapján létrejövő szállítmányozási jogviszonyok vonatkozásában a Szállítmányozó felelőssége – a szándékos és a súlyosan gondatlan károkozás esetét kivéve – korlátozott. Szállítmányozónak a küldemény elvesztéséből eredő felelőssége nem haladhatja meg az elveszett küldemény értékét. A küldemény értékét a tőzsdei ár, ennek hiányában a piaci ár, ennek hiányában ugyanazon áru szokásos értéke szerint kell meghatározni. Ha a Szállítmányozó a küldeményt az általa a kiszolgáltatásra vállalt határidőtől számított 90 (kilencven) napon belül nem adja át a címzett részére, a Megbízó jogosult a küldeményt az ellenkező bizonyításig elveszettnek tekinteni.

Minden más esetben Szállítmányozónak a szállítmányozási feladat teljesítésével összefüggő kárfelelőssége legfeljebb a Szállítmányozót az adott szállítmányozási feladat teljesítéséért megillető szállítmányozási díj háromszorosával megegyező mértékig terjedhet. A fenti korlátozás a Szállítmányozó által szerződésen kívül okozott károkra is kiterjed.

Szállítmányozó nem tartozik felelősséggel:

 • a veszélyes és/vagy speciális kezelést igénylő küldeményekért, ha a Megbízó a jelen ÁSZF XV. fejezetében részletezett előírások teljesítését elmulasztotta;
 • a késedelemből adódó veszteségért;
 • a közvetett vagy járulékos veszteségért, különösen, de nem kizárólag az elmaradt haszonért, vagy a Megbízó piacvesztésért.

Megbízó köteles a káreseményt és a várható kár mértékét a Szállítmányozóval azok tudomására jutását követő 48 (negyvennyolc) órán belül e-mailben vagy a Rendeléskezelő felületen keresztül írásban közölni. Megbízó köteles továbbá a kár bekövetkezését és mértékét bizonyító okmányokat azok kézhezvételét követő 48 (negyvennyolc) órán belül megküldeni a Szállítmányozónak. E kötelezettség késedelmes teljesítéséből vagy elmulasztásából eredő következményekért a Szállítmányozó nem vállal felelősséget.

Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy a jelen ÁSZF-ben kifejezetten részletezett károkon túlmenően további károk megtérítéséért felelősséget nem vállal.

XVIII. Szállítmányozási szerződésből fakadó igények érvényesítése, az igények elévülése

Szállítmányozó, a Megbízó írásbeli utasítása esetén, a Megbízó költségére és veszélyére köteles érvényesíteni a Megbízó peres és peren kívüli igényeit a fuvarozóval és a Szállítmányozó által igénybe vett más közreműködőkkel szemben.

Szállítmányozó külön utasítás nélkül is köteles a Megbízó jogainak megóvásához szükséges nyilatkozatokat (pl. a fuvarozóval szemben a küldemény kiszolgáltatáskor megteendő nyilatkozatok) megtenni.

Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Megbízó figyelmét, hogy a XII. fejezetben részletezett díjak az igényérvényesítés díját és költségeit nem tartalmazzák, azt a Megbízó ezeken felül köteles a Szállítmányozónak megfizetni. A Szállítmányozó nem köteles az igények érvényesítésével kapcsolatos költségek előlegezésére. Ha a Szállítmányozó valamely költséget előlegezné is, ebből további költségek előlegezésére nem lehet következtetni. Szállítmányozó – a Felek által külön megállapodásban rögzített mértékű – igényérvényesítési díj és költségek megtérítésére akkor is jogosult, ha az igényérvényesítésre irányuló eljárás esetlegesen nem vezetne eredményre.

A jelen ÁSZF alapján létrejövő szállítmányozási szerződésből fakadó igények – a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével – 1 (egy) év alatt évülnek el. Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.

Megbízó a Szállítmányozóval szembeni követelését köteles a követelés alapjául szolgáló tényekről, körülményekről való tudomásszerzéstől számított 14 (tizennégy) napon belül írásban, e-mailben vagy a Rendeléskezelő felületen keresztül bejelenteni a Szállítmányozónak. Ha a Megbízó nem a fent írtak szerint terjeszti elő követelését, azt úgy kell tekinteni, mintha a követelés érvényesítéséről a Megbízó lemondott vagy attól elállt volna, kivéve, ha a Megbízó bizonyítja, hogy a bejelentés határidőben való megtételében akadályoztatva volt, és a követelését az akadály elhárultát követően haladéktalanul bejelentette.

XIX. Szállítmányozási jogviszony megszűnése, elszámolás a Felek között

Felek közötti szállítmányozási keretszerződés és az egyedi szállítmányozási jogviszony megszűnhet/megszüntethető:

 • a jogviszony automatikus megszűnése esetén;
 • felek közös megegyezésével;
 • a jogviszony rendes/rendkívüli felmondásával;
 • Szállítmányozó/ Megbízó elállása esetén.

A szállítmányozási keret-, illetve egyedi szerződés automatikusan megszűnik a felek bármelyikének jogutód nélküli megszűnése esetén, vagy jogszabályban előírt esetek bekövetkezésével. Az egyedi szállítmányozási jogviszony automatikusan megszűnik továbbá annak Szállítmányozó általi teljesítése esetén is.

Felek a szállítmányozási keret-, illetve egyedi szerződést bármikor megszüntethetik közös megegyezéssel. A megszüntetés érvényességének feltétele annak írásba foglalása, továbbá az, hogy annak keretében a felek egymással teljeskörűen elszámoljanak.

Megbízó jogosult a Weboldalon regisztrált fiókját törölni, mely a Megbízó részéről a szállítmányozási keretszerződés azonnali hatályú felmondásának minősül. Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy mindaddig, amíg a Felek között a jelen ÁSZF szerinti egyedi szállítmányozási szerződés van hatályban, úgy a Megbízó a keretszerződést – regisztrált fiókjának törlésével – érvényesen nem mondhatja fel. Abban az esetben, ha a Felek között egyedi szállítmányozási szerződés van hatályban, akkor a Megbízó a keretszerződést legkorábban az egyedi szállítmányozási szerződés teljesítését vagy annak más okból történő megszűnését követő napra mondhatja fel.

A Megbízó az egyedi szállítmányozási szerződéstől a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel mindaddig jogosult elállni, amíg azt a Szállítmányozó nem teljesítette. Az elállás kizárólag abban az esetben érvényes, ha a Megbízó az erre vonatkozó szándékáról a Rendeléskezelő felületen keresztül – a „Szállítás lemondása” gombra kattintva – tájékoztatja a Szállítmányozót. Az elállás jelen ÁSZF szerinti közlésével egyidejűleg az egyedi szállítmányozási jogviszony minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.

Szállítmányozó a jelen ÁSZF VIII. fejezetében felsorolt esetekben jogosult az egyedi szállítmányozási szerződéstől elállni. Ezeken túlmenően a Szállítmányozó abban az esetben is jogosult elállni a szerződéstől vagy azt felmondani és költségeit, valamint arányos díját követelni, amennyiben olyan, a Szállítmányozó befolyásán kívül álló körülmények következnek be, amelyek a Szállítmányozó kötelezettségeinek teljesítését részben vagy egészben lehetetlenné teszik.

A szállítmányozási keret-, és egyedi szerződést bármelyik fél jogosult rendes felmondással, indokolás nélkül, 15 (tizenöt) napos felmondási idő biztosításával megszüntetni, a másik félhez címzett írásbeli nyilatkozattal azzal, hogy a már elvállalt szolgáltatásokkal és ellenszolgáltatásokkal felek a megszűnés napjáig kötelesek egymással elszámolni.

Felek jogosultak a szállítmányozási keret-, és az egyedi szerződést a másik fél lényeges szerződésszegése esetén azonnali hatállyal felmondani. A rendkívüli felmondás kizárólag írásban, indokolással, a felmondás okának megjelölésével érvényes. Mindkét fél jogosult a felmondásban általa megjelölt felmondási okról másik okra áttérni.

Ha a Szállítmányozó azért szünteti meg egyoldalúan a szállítmányozási jogviszonyt, mert a Megbízó – neki felróható okból – nem tesz eleget a küldemény határidőben történő átadására vonatkozó kötelezettségének a jelen ÁSZF IX. fejezetében írtakkal összhangban, úgy a Megbízó köteles átalány-kártérítés címén a bruttó szállítmányozási díj 100 %-ával megegyező összeget megfizetni a Szállítmányozónak.

Felek a szállítmányozási jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén kötelesek legkésőbb a megszűnés időpontjáig, azonnali hatályú felmondás esetén annak kézhezvételétől számított 10 (tíz) munkanapon belül elszámolni egymással.

A felmondási idő alatt, illetve a szerződés Felek által közösen meghatározott megszűnésének időpontjáig Szállítmányozó jogosult – választása szerint – az új megbízásokat visszautasítani vagy azok teljesítését a szállítmányozási díjak és költségek azonnali kifizetéséhez kötni.

A szállítmányozási jogviszony megszűnésével a még le nem járt valamennyi megbízói számlatartozás egyösszegben lejárttá és esedékessé válik.

XX. Fejlesztési igény

Megbízó jogosult a Rendeléskezelő felület továbbfejlesztésére vonatkozó egyedi igényét jelezni a Szállítmányozónak. Szállítmányozó fenntartja magának a jogot arra, hogy saját hatáskörben döntsön arról, hogy a fejlesztést – az általa meghatározott feltételek szerint és díjazás ellenében – megvalósítja-e.

Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy az igény befogadása még nem keletkeztet kötelezettséget a fejlesztés megvalósítására a Szállítmányozó oldalán. Amennyiben a Szállítmányozó a fejlesztés megvalósítására kötelezettséget vállal, úgy saját hatáskörben jogosult a fejlesztés teljesítési határidejének, feltételeinek és díjának meghatározására, és erről a Megbízót írásban tájékoztatja (ajánlat).

Szállítmányozó a fejlesztés megvalósítására abban az esetben köteles, ha a Megbízó a fentiek szerinti ajánlatot annak kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül írásban elfogadja.

XXI. Kedvezmények

Szállítmányozó fenntartja magának a jogot arra, hogy a Megbízók számára különböző kedvezmények igénybevételét tegye lehetővé.

1. Pontok gyűjtésével elérhető kedvezmények

Szállítmányozó ebből a célból a Rendeléskezelő felületen különböző kihívásokat hirdet meg, és az egyes kihívásokat teljesítő Megbízókat pontokkal jutalmazza.

A kihívások teljesítésével összegyűjtött pontok száma alapján a Megbízók különböző kedvezményszinteket érhetnek el, mely szintekhez a Szállítmányozó által meghatározott, százalékos mértékű kedvezmény tartozik, melyre a Megbízó jogosulttá válik. A Megbízó által az adott hónap során gyűjtött pontok összesítése és a Megbízót megillető kedvezményszint meghatározása havonta egyszer, a hónap utolsó napján történik, és a Megbízó a tárgyhót követő hónap első napjától kezdődően jogosult érvényesíteni az általa elért kedvezményszinthez kapcsolódó kedvezmény mértéket.

A Megbízó által a szállítmányozási keretszerződés hatálya alatt a tárgyhóban és az azt megelőző hónapokban összegyűjtött pontok összeadódnak, és a Megbízó által a tárgyhóban elért kedvezményszint – valamint az ahhoz tartozó kedvezmény mérték – is ezen összesített pontszám alapján kerül meghatározásra. Szállítmányozó a Megbízó által – jogszerűen – elért kedvezmény-mértéket nem jogosult visszavonni vagy lecsökkenteni.

Megbízó az általa a tárgyhónapban elért kedvezményszint alapján járó kedvezmény mértéket minden olyan későbbi szállítmányozás díjában érvényesítheti, melyre a kedvezményszint elérését követően, a Rendeléskezelő felületen keresztül ad megbízást. A Megbízó által a fentiek szerint elért kedvezményt az üzemanyagfelár címén fizetendő, illetve a 300.000,- forint összeget meghaladó, valamint a bankkártyával kiegyenlített utánvét kezeléséért felszámított díjakon kívül az adott szállítmányozási feladat teljesítéséért a Szállítmányozó által felszámított alap-, pótlólagos és külön díjak vonatkozásában is érvényesítheti.

Szállítmányozó felhívja a figyelmet arra, hogy a Megbízót az egyes kihívások teljesítésére tekintettel megillető pontok, valamint a megszerzett pontok alapján járó kedvezmények harmadik személyre nem ruházhatók át, és készpénzre sem válthatók.

Szállítmányozó felhívja továbbá a figyelmet arra is, hogy a Megbízó nem tarthat igényt pontokra azon megbízások után, melyek teljesítése a jelen ÁSZF-ben meghatározott valamely okból meghiúsult.

Szállítmányozó saját hatáskörben jogosult eldönteni, hogy egyidejűleg hány kihívást hirdet meg a Rendeléskezelő felületen, és azok teljesítését milyen feltételekhez köti. Szállítmányozó egyoldalúan jogosult továbbá meghatározni azt is, hogy az egyes kihívások teljesítését hány ponttal jutalmazza.

Szállítmányozó fenntartja magának a jogot arra, hogy saját belátása szerint, a Megbízók előzetes értesítése nélkül visszavonja az általa meghirdetett kihívásokat, vagy módosítsa azok teljesítésének feltételeit és/vagy a kihívások teljesítéséért felajánlott pontok számát azzal, hogy ez nem érinti azon kedvezmények mértékét, illetve felhasználásának jogát, melyre a Megbízók a visszavonást, vagy a módosítást megelőzően – jogszerűen – jogosulttá váltak.

Az egyes kihívásokkal, illetve azok teljesítésével kapcsolatos részletes információkat a Szállítmányozó minden esetben a Rendeléskezelő felületen teszi közzé, ahol a Megbízók naprakész tájékoztatást kaphatnak valamennyi meghirdetett kihívásról, az általuk összegyűjtött pontokról, valamint az őket aktuálisan megillető valamennyi kedvezményről is.

2. Stratégiai partnereket megillető kedvezmények

Szállítmányozó fenntartja magának a jogot arra, hogy a stratégiai partnernek minősülő Megbízókat további kedvezményekben részesítse.

állítmányozó saját hatáskörében jogosult eldönteni azt, hogy milyen feltételek teljesítése esetén minősülhet egy Megbízót stratégiai partnernek. Szállítmányozó fenntartja magának a jogot arra, hogy egyedi szempontokat mérlegeljen a fenti döntés meghozatala során.

Szállítmányozó a stratégiai partnernek minősülő Megbízó részére az alábbi kedvezményeket biztosítja:

 • a Szállítmányozó által meghatározott mértékű százalékos kedvezmény,
 • kisméretű küldemények szállítmányozásához kapcsolódó extra szolgáltatások igénybevételének lehetővé tétele.

Szállítmányozó saját hatáskörben jogosult dönteni arról, hogy a stratégiai partnernek minősülő Megbízó részére milyen mértékű százalékos kedvezményt biztosít azzal, hogy az így elérhető kedvezmény mértéke a 15%-ot semmilyen esetben sem haladhatja meg. A stratégiai partnernek minősülő Megbízót e minőségére tekintettel megillető százalékos kedvezmény és a Megbízó által teljesített kihívások után járó pontok alapján járó kedvezmény összevonható.

Ha a stratégiai partnernek minősülő Megbízó kisméretű küldemények tömeges szállítmányozására ad megbízást, úgy a Szállítmányozó lehetővé teszi számára, hogy igénybe vegye azt a szolgáltatást is, ami alapján a Szállítmányozó – közreműködői útján – maga vállalja teljesíteni a kisméretű küldemények felvételét a Megbízó telephelyén vagy az általa megjelölt másik címen.

A Megbízó a stratégiai partnernek járó kedvezmények igénybevételére azt követően jogosult, hogy a Szállítmányozó a Megbízó stratégiai partneri minőségét elismerte és visszaigazolta.

Szállítmányozó fenntartja magának a jogot arra, hogy a stratégiai partnerek számára a jelen ÁSZF alapján biztosított kedvezményeket – ideértve különösen azok mértékét, jellegét –bármikor, indokolás nélkül egyoldalú döntésével módosítsa vagy visszavonja.

Szállítmányozó felhívja a figyelmet arra, hogy a Megbízót stratégiai partneri minőségére tekintettel megillető kedvezmények harmadik személyre nem ruházhatók át, és készpénzre sem válthatók.

A stratégiai partnereket megillető kedvezmények részletes bemutatása a Rendeléskezelő felületen érhető el, ahol a Megbízók naprakész tájékoztatást kaphatnak az őket stratégiai partnerként aktuálisan megillető valamennyi kedvezményről.

XXII. Vegyes rendelkezések

Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük a jelen ÁSZF alapján létrejövő szállítmányozási szerződésekből fakadó kötelezettségeik teljesítése során az irányadó jogszabályi rendelkezéseket betartva, a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően járnak el, és egymással kölcsönösen együttműködnek, egymást a szerződések teljesítését érintő minden lényeges körülményről indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatják.

Szállítmányozó a jelen ÁSZF által meghatározott rendelkezéseket, illetőleg a Rendeléskezelő felületen általa közölt információkat magára nézve kötelezőnek tekinti, és azok teljesítése érdekében minden esetben úgy jár el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

A jelen ÁSZF elfogadásával a Felek között létrejövő szállítmányozási jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása során a Megbízó és a Szállítmányozó is a másik fél jogos érdekét, jó üzleti hírnevét figyelembe véve köteles eljárni.

Felek megállapodása alapján a szállítmányozási szerződések megkötésével és teljesítésével összefüggésben a másik féllel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomásukra jutott adat, tény, így különösen, de nem kizárólagosan a jelen ÁSZF alapján létrejövő szállítmányozási szerződések léte és tartalma üzleti titoknak minősül, azt a felek harmadik személynek nem adhatják ki, nem tehetik hozzáférhetővé és a szerződések teljesítésétől eltérő más célra nem használhatják fel.

Megbízó vállalja, hogy a Szállítmányozó előzetes írásos beleegyezése nélkül harmadik személyek számára nem ad át és nem hoz nyilvánosságra a jelen ÁSZF alapján létrejövő szállítmányozási szerződések tartalmával és/vagy azok teljesítésével kapcsolatos semmilyen információt, különösen, de nem kizárólagosan a szállítmányozási feladat teljesítésének időpontjáig. Megbízó szavatol azért, hogy a titoktartási kötelezettség valamennyi munkatársára, valamint közreműködőként a szerződésekről, azok teljesítéséről információt birtokló bármely más személyre kiterjed. Megbízó vállalja, hogy minden tőle telhető intézkedést megtesz annak megakadályozására, hogy harmadik személyek hozzáférjenek vagy megismerjék a jelen ÁSZF alapján létrejövő szállítmányozási szerződésekhez vagy azok teljesítéséhez kapcsolódó bizalmas ismereteket vagy információkat.

Abban az esetben, ha a Szállítmányozó valamely, a jelen ÁSZF-ben rögzített jogát nem gyakorolja, úgy a joggyakorlás elmaradása nem minősül a Szállítmányozó részéről az adott jogról való lemondásnak.

A szakma szokásai és a felek között korábban kialakított szokások csak akkor válnak a szerződés részévé, ha ebben a felek kifejezetten megállapodtak.

Mindazon esetleges károkért, melyek a Weboldal és/vagy a Rendeléskezelő felület működésében felmerülő hiba vagy hiányosság miatt következnek be, Szállítmányozó a felelősségét kizárja.

Amennyiben akár a Szállítmányozó, akár a Megbízó jogerősen csőd- vagy felszámolási eljárás alá kerül, úgy a másik fél jogosult a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződést azonnali hatállyal felmondani. Azon szolgáltatások vonatkozásában, melyek teljesítését a Szállítmányozó a felmondás időpontjában már megkezdte, a Felek kötelesek egymással elszámolni.

Szállítmányozó és Megbízó a szerződés teljesítése során, illetve a szolgáltatásnyújtással összefüggésben felmerülő valamennyi kérdés vonatkozásában a kapcsolatot egymással írásban, elektronikus levél (e-mail), illetve amennyiben lehetséges, úgy a Rendeléskezelő felületen keresztül elküldött üzenetek útján tartja.

Szállítmányozó köteles valamennyi értesítést, tájékoztatást, jognyilatkozatot a Megbízónak a megadott e-mail címére megküldeni. Szállítmányozó a Megbízótól érkező valamennyi írásbeli megkeresés fogadására az alábbi e-mail címet tartja fenn: info@fuvar.hu.

Amennyiben a Megbízó e-mail címe időközben módosul, úgy köteles erről a Szállítmányozót haladéktalanul tájékoztatni. A fenti tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából eredő hátrányos jogkövetkezményekért a Szállítmányozó semmifajta felelősséggel nem tartozik.

Jelen dokumentum 2024. 06. 01 napjától hatályos, kihirdetésre 2024. 05. 16 napján került sor.